MO­DO

Hockeybibeln - - MODO -

Erik HANSES

Född: 1990-06-01. Längd: 186 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lek­sands IF. Kom från: Skellefteå, 2016. 2016/2017: 37 mat­cher, 2,75 mål/match, 90,9 %. HA-mat­cher: 172.

Kom in i ok­to­ber i fjol. Tog över förstas­pa­den di­rekt och bi­drog med den sta­bi­li­tet som la­get sak­nat. Bra i fjol — men kan gnist­ra än­nu mer och ska vi­sa det i år. Me­ri­te­rad kee­per som sam­lat gott om ru­tin. Gi­ven et­ta och en stor nyc­kel­spe­la­re för Mo­do i vin­ter.

Isak WALLIN

Född: 1998-02-09. Längd: 180 cm. Vikt: 75 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mo­ra IK. Kom från: Mo­ra, 2015.

2016/2017 (J20): 30 mat­cher, 2,50 mål/match, 92,0 %. HA-mat­cher: 0.

Ha­de stor ut­veck­ling i Mo­dos J20-lag i fjol och var som bäst un­der vå­ren. Skrev se­dan på för mo­der­klub­ben Mo­ra och lå­nas ut till Mo­do he­la den här sä­song­en. Spän­nan­de stor­ta­lang med fint spel­sin­ne och bra re­ak­tio­ner — men be­hö­ver sam­la se­ni­orru­tin.

Emil CARNESTAD

Född: 1992-07-27. Längd: 182 cm. Vikt: 95 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lim­hamn HK. Kom från: Pan­tern, 2017. 2016/2017: 45 mat­cher, 10 po­äng (1+9). HA-mat­cher: 174.

En dol­dis­stjär­na. Har in­te ri­vit ner någ­ra sto­ra ru­bri­ker men har i skymun­dan vux­it fram till en de­fen­siv topp­back på all­svensk ni­vå och var en nyc­kel­pjäs i Pan­tern. +15 i fjol rik­tigt vasst. Re­jäl back som spe­lar en­kelt och sä­kert. Kom­mer be­ty­da myc­ket.

Se­basti­an WALFRIDSSON

Född: 1999-03-19. Längd: 183 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Värm­dö HC. Kom från: Värm­dö, 2014. 2016/2017 (J20): 38 mat­cher, 7 po­äng (2+5). HA-mat­cher: 3.

Lo­van­de ta­lang och ju­ni­or­lands­lags­man som som fick gö­ra all­svensk de­but i fjol. Draf­ta­des av Washing­ton Ca­pi­tals i som­ras och har va­rit över på ta­lang­lä­ger. En stark, de­fen­siv och fy­sisk back som spe­lar re­jält i egen zon. Lär få by­ta om en del i vin­ter.

Mar­cus OSKARSSON

Född: 1993-09-20. Längd: 188 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ant­näs BK. Kom från: Alm­tu­na, 2017. 2016/2017: 52 mat­cher, 17 po­äng (4+13). HA-mat­cher: 110.

Bröt av­ta­let med Alm­tu­na — ha­de ett år kvar — och ham­na­de i Mo­do. Fin sä­song i fjol: log­ga­de mas­sor av is­tid, gjor­de po­äng och var +13. Hö­ger­fat­tad back med fin stor­lek och bra of­fen­siv som sam­lat på sig gott om ru­tin. Vän­tar på det sto­ra ge­nom­brot­tet.

Victor BERGLUND

Född: 1999-08-02. Längd: 183 cm. Vikt: 75 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sved­je­hol­mens IF. Kom från: Mo­do J, 2017. 2016/2017 (J20): 37 mat­cher, 15 po­äng (5+10). HA-mat­cher: 12.

Skick­lig, mo­bil och of­fen­siv back som är duk­tig med puc­ken och som gär­na föl­jer med i an­fal­len. Be­hö­ver fort­fa­ran­de bli li­te re­jä­la­re i spe­let med kropp. Draf­tad av Boston Bru­ins i som­ras och fick tolv all­svens­ka mat­cher re­dan i fjol. Rik­tigt lo­van­de.

Jesper SELLGREN

Född: 1998-06-11. Längd: 179 cm. Vikt: 77 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Örnsköldsviks SK. Kom från: Mo­do J, 2016. 2016/2017: 50 mat­cher, 10 po­äng (5+5). HA-mat­cher: 50.

Su­per­ta­lang som haft en ra­ke­t­ut­veck­ling och som im­po­ne­ra­de stort i fjol — och som kan blom­ma ut till nå­got all­de­les ex­tra den här sä­song­en. Den fan­tas­tis­ka skrid­sko­åk­ning­en stic­ker ut. Skick­lig back. Age­rar otro­ligt mo­get och smart för sin ål­der.

David DEUTSCH

Född: 1998-02-22. Längd: 184 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ströms­bro IF. Kom från: Brynäs, 2015. 2016/2017 (J20): 35 mat­cher, 5 po­äng (2+3). HA-mat­cher: 10.

Ju­ni­or som var om­bytt i tio mat­cher i fjol men som nu är med A-la­get på hel­tid. Spän­nan­de två­vägs­back med fin po­ten­ti­al — men som får svårt att er­öv­ra kva­li­ta­tiv is­tid re­dan i vin­ter. Ku­ri­o­sa: ­Lil­le­bror till Adam Deutsch som i fjol li­ra­de all­svenskt i Alm­tu­na.

Oscar HEDMAN

Född: 1986-04-21. Längd: 184 cm. Vikt: 96 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mo­do HK. Kom från: Tim­rå, 2013. 2016/2017: 52 mat­cher, 3 po­äng (1+2). HA-mat­cher: 52.

Ve­te­ran med Mo­do-hjär­ta som in­te blev den le­dan­de spe­la­ren klub­ben hop­pa­des på i fjol. Har myc­ket hög­re ka­pa­ci­tet och ska va­ra en topp­back på den här ni­vån. Re­vanschslä­ge nu och vet vad som vän­tar. Mo­bil två­vägs­back med mas­sor av ru­tin i ba­ga­get.

Tommy ENSTRÖM

Född: 1986-07-30. Längd: 179 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Höga Kus­ten HF. Kom från: Sundsvall, 2016. 2016/2017: 15 mat­cher, 2 po­äng (1+1). HA-mat­cher: 274.

Mar­dröms­sä­song i fjol. Kläm­de ar­men mot sar­gen i en match re­dan i ok­to­ber och tving­a­des till en ope­ra­tion som spo­li­e­ra­de res­ten av vin­tern. Har fått kom­pli­ka­tio­ner och är ett frå­ge­tec­ken i år ock­så. Li­ten och of­fen­siv back med gott om ru­tin på kon­tot.

To­bi­as ERICSSON

Född: 1987-07-29. Längd: 188 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Val­len­tu­na BK. Kom från: AIK, 2016. 2016/2017: 37 mat­cher, 16 po­äng (4+12). HA-mat­cher: 428.

Vär­va­des in som back i no­vem­ber men fick mest li­ra cen­ter i fjol. I år är tan­ken att han ska gå som back fullt ut. Ru­ti­ne­rad och på­lit­lig spe­la­re som gör ett stort jobb. Har le­da­re­gen­ska­per och tar an­svar. All­round­kun­nig och kan spe­la back, vinge el­ler cen­ter.

Sam MARKLUND

Född: 1993-01-04. Längd: 183 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Skellefteå AIK. Kom från: Skellefteå, 2017. 2016/2017 (SHL): 27 mat­cher, 2 po­äng (2+0). HA-mat­cher: 147.

Miss­lyc­kat SHL-även­tyr för­ra sä­song­en där han fick mi­ni­malt med för­tro­en­de i bå­de Väx­jö och Skellefteå. Om­start nu. Kom­pakt kraft­for­ward med myc­ket ener­gi och in­ten­si­tet som job­bar hårt men som ock­så kan pro­du­ce­ra po­äng. Går rakt på kas­sen.

Victor ÖHMAN

Född: 1995-07-01. Längd: 176 cm. Vikt: 79 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mo­do HK. Kom från: Väs­ter­vik, 2017. 2016/2017: 50 mat­cher, 15 po­äng (8+7). HA-mat­cher: 124.

Till­ba­ka i klub­ben ef­ter två all­svens­ka år i Små­land — och var bra i Väs­ter­vik i fjol även om det sto­ra ge­nom­brot­tet in­te kom­mit än­nu. An­svars­full två­vägscen­ter och po­ten­ti­ell rygg­rads­spe­la­re i fram­ti­dens Mo­do. Får chan­sen att li­ra med bror­san Oscar.

Henrik BJÖRKLUND

Född: 1990-09-22. Längd: 190 cm. Vikt: 95 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fär­je­stads BK. Kom från: Karlsko­ga, 2016. 2016/2017: 47 mat­cher, 39 po­äng (20+19). HA-mat­cher: 339.

På­lit­lig po­äng­spe­la­re på all­svensk ni­vå i fle­ra år — och gjor­de sin bäs­ta vin­ter nå­gon­sin i fjol bå­de mål- och po­äng­mäs­sigt. Skrev på ett tre­års­av­tal re­dan i feb­ru­a­ri och blir en nyc­kel­spe­la­re un­der lång tid fram­ö­ver. Stor for­ward med ett fan­tas­tiskt skott.

Mag­nus HÄGGSTRÖM

Född: 1986-11-04. Längd: 189 cm. Vikt: 94 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mo­do HK. Kom från: Mal­mö, 2017. 2016/2017 (SHL): 28 mat­cher, 1 po­äng (0+1). HA-mat­cher: 215.

Dröm­värv­ning för Mo­do. Egen pro­dukt med mas­sor av ru­tin som åter­vän­der till Örnsköldsvik och blir lag­kap­ten. Slit­stark cen­ter som gör ett stort jobb, tar an­svar och som — i rätt roll — även kan pro­du­ce­ra po­äng på all­svensk ni­vå. Ska gå i brä­schen.

Oscar ÖHMAN

Född: 1997-09-13. Längd: 180 cm. Vikt: 79 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mo­do HK. Kom från: Mo­do J, 2016. 2016/2017: 44 mat­cher, 2 po­äng (0+2). HA-mat­cher: 44.

Egen pro­dukt och ju­ni­or som var med i prin­cip he­la sä­song­en re­dan i fjol — men som nu på all­var ska kon­kur­re­ra. Im­po­ne­ra­de de­fen­sivt för­ra året och vi­sa­de stor mog­nad och i år är tan­ken att även of­fen­si­ven ska kom­ma fram. Smart spe­la­re över he­la isen.

Ti­di­ga­re stor­ta­lang som stam­pat länge men som änt­li­gen fick ord­ning på gre­jer­na i fjol. Le­ve­ra­de kon­ti­nu­er­ligt med po­äng och väx­te även de­fen­sivt — och var en av la­gets vik­ti­gas­te spe­la­re. Skrev på för tre nya år i ja­nu­a­ri. Ska i år sko­las om till cen­ter.

Lu­kas WERN­BLOM

Född: 2000-07-22. Längd: 176 cm. Vikt: 76 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: SK Le­jon. Kom från: Mo­do J, 2016. 2016/2017: 20 mat­cher, 4 po­äng (3+1). HA-mat­cher: 20.

Blev i fjol förs­te spe­la­re född på 2000-ta­let att spe­la i nå­gon av de två topp­ligor­na — och gjor­de mål i bå­de and­ra och tred­je mat­chen. Var­va­de mel­lan J20 och A-la­get i fjol — men sik­tar på att bli or­di­na­rie i år. Stor­ta­lang och son till Mag­nus Wern­blom.

Emil ALBA

Född: 1997-09-30. Längd: 186 cm. Vikt: 91 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ekerö IK. Kom från: Mä­larö, 2013. 2016/2017: 39 mat­cher, 9 po­äng (7+2). HA-mat­cher: 39.

Blev två­måls­skytt i sin all­svens­ka de­but 28 ok­to­ber i fjol och var se­dan bo­fast i A-la­get res­ten av sä­song­en. Fick myc­ket be­röm för si­na in­sat­ser och skrev un­der ett nytt kon­trakt i feb­ru­a­ri. Alba är en of­fen­sivt skick­lig spe­la­re som gjort myc­ket po­äng i J20.

Mar­tin RØYMARK

Född: 1986-11-10. Längd: 184 cm. Vikt: 86 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Mang­le­rud Star. Kom från: Tappara, 2017. 2016/2017 (Li­i­ga): 56 mat­cher, 15 po­äng (8+7). HA-mat­cher: 0.

Val­de ef­ter åt­ta år och 383 mat­cher i SHL att tes­ta Fin­land i fjol men är nu till­ba­ka i Sve­ri­ge. Klas­spe­la­re på all­svensk ni­vå. Ri­vig två­vägs­spe­la­re med hög ar­betska­pa­ci­tet som även kan le­ve­re­ra po­äng. Bi­drar med vik­tig ru­tin. Cen­ter — men ska spe­la vinge i år.

Jo­han ERIKS­SON

Född: 1993-05-28. Längd: 185 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sand­vi­kens IK. Kom från: Tings­ryd, 2017. 2016/2017: 51 mat­cher, 39 po­äng (22+17). HA-mat­cher: 51.

En av se­ri­ens sto­ra sen­sa­tio­ner i fjol. Gjor­de toksuc­cé un­der sin all­svens­ka de­but­sä­song och spru­ta­de in mål i Tings­ryd. En rik­tig snajper som kanske in­te har se­ri­ens vas­sas­te skott — men brän­ner säl­lan ett lä­ge. Mås­te be­vi­sa att fjol­å­ret in­te var en till­fäl­lig­het.

Os­kar STÅL LYRENÄS

Född: 1998-03-23. Längd: 185 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Björklö­ven. Kom från: Björklö­ven, 2014. 2016/2017: 48 mat­cher, 7 po­äng (5+2). HA-mat­cher: 48.

En av många unga spe­la­re som fick chan­sen för­ra sä­song­en. Le­ve­re­ra­de en so­lid de­but­sä­song i en be­grän­sad roll även om -12 (sämst i la­get) in­te var smick­ran­de. Tog job­bet i fjol men fick in­te ut spe­ci­ellt myc­ket of­fen­sivt. Kanske kan ta stör­re roll i år.

Tim WAHLGREN

Född: 1998-03-08. Längd: 184 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge.

Mo­der­klubb: Kram­fors-Al­li­an­sen. Kom från: Kram­fors-Al­li­an­sen, 2014.

2016/2017: 45 mat­cher, 5 po­äng (2+3). HA-mat­cher: 45.

Stor­ta­lang som in­te fick det där ge­nom­brot­tet många trod­de i fjol — men kil­len är ba­ra 19 år. Of­fen­siv spe­la­re med fi­na hän­der och bra skrid­sko­åk­ning. Är kre­a­tiv i an­fall­s­zon. Ku­ri­o­sa: sköt hat­t­rick på 2.57 i U18-VM vå­ren 2016 — vil­ket så klart var re­kord.

Pa­trik KARLKVIST

Född: 1992-05-01. Längd: 186 cm. Vikt: 95 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Södertälje SK. Kom från: Mo­ra, 2015. 2016/2017: 50 mat­cher, 38 po­äng (20+18). HA-mat­cher: 137.

Har fått ord­ning på fy­si­ken och då ock­så bli­vit en for­ward av ab­so­lut spets­klass på all­svensk ni­vå. Star­ta­de fan­tas­tiskt i fjol men mat­ta­des ef­ter hand. Ska hål­la he­la vägen i år. Stor­vux­en, kraft­full och mål­far­lig spe­la­re som är ef­fek­tiv när lä­ge ges.

>>mål­vakt<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.