OS­KARS­HAMN

Hockeybibeln - - OSKARSHAMN -

Lud­vig ENGSUND

Född: 1993-03-16. Längd: 187 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Os­kars­hamn. Kom från: Väs­ter­vik, 2017. 2016/2017: 16 mat­cher, 1,97 mål/match, 92,1 %. HA-mat­cher: 17.

Egen pro­dukt som vän­der hem igen. Satt fast bakom Jo­nas Frans­son i Väs­ter­vik i fjol men im­po­ne­ra­de när han väl fick spe­la. Stor­vux­en men smi­dig och har ta­git fi­na kliv fram­åt se­nas­te åren. Ska­da­de han­den i sep­tem­ber och mis­sar de förs­ta om­gång­ar­na.

Wictor RAGNEWALL

Född: 1993-03-10. Längd: 192 cm. Vikt: 93 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fotskäls HC. Kom från: Tings­ryd, 2016. 2016/2017: 33 mat­cher, 2,39 mål/match, 90,9 %. HA-mat­cher: 55.

Fick ta stort an­svar i fjol ef­tersom Erik Källgren gick ska­dad un­der sto­ra de­lar av sä­song­en. Or­ka­de in­te upp­re­pa suc­cén från året in­nan i Tings­ryd men lyf­te nå­got un­der vå­ren. Har en del att be­vi­sa i år. Stor mål­vakt som dock är skick­lig i för­flytt­ning­ar­na.

Björn KARLS­SON

Född: 1989-01-07. Längd: 189 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Tings­ryds AIF. Kom från: Pan­tern, 2016. 2016/2017: 27 mat­cher, 11 po­äng (2+9). HA-mat­cher: 194.

När ska ska­dee­län­det ta slut? Ef­ter över två års från­va­ro på grund av hjärn­skak­ning och ett år med ljumsk­pro­blem fort­sat­te pro­ble­men i fjol med en hand­ska­da och en ax­el- och hu­vud­ska­da. Väl i spel en all­round­kun­nig topp­back. Har pon­dus i sitt spel.

Mar­tin FEHÉRVÁRY

Född: 1999-10-10. Längd: 183 cm. Vikt: 80 kg. Land: Slo­va­ki­en. Mo­der­klubb: SHK Ho­do­nin. Kom från: Mal­mö, 2017. 2016/2017 (J20): 32 mat­cher, 9 po­äng (4+5). HA-mat­cher: 0.

Slo­va­kisk stor­ta­lang som fått skol­ning i Mal­mö i tre år och som dess­utom fick SHL-de­bu­te­ra för­ra vin­tern. Ung men re­dan fy­siskt stark och mo­gen i sitt spel. De­fen­siv back. Björn Hell­kvist-fa­vo­rit och kan växa ut till en ab­so­lut topp­back re­dan den här vin­tern.

Mar­cus BJÖRK

Född: 1997-04-09. Längd: 188 cm. Vikt: 75 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Björklö­ven. Kom från: Asplö­ven, 2017. 2016/2017 (div 1): 27 mat­cher, 15 po­äng (8+15). HA-mat­cher: 0.

Tog sto­ra kliv fram­åt i et­tan i fjol och får nu chan­sen en ni­vå upp. Spe­lar ag­gres­sivt och fy­siskt i för­sva­ret och kom­bi­ne­rar det med att gär­na föl­ja med upp i an­fal­len. Duk­tig med puc­ken. Hand­ploc­kad av nye sport­che­fen Per Kent­tä från hans gam­la klubb.

Tom HEDBERG

Född: 1999-08-10. Längd: 177 cm. Vikt: 73 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Örnsköldsviks SK. Kom från: HV71, 2017 (lån). 2016/2017 (OHL): 56 mat­cher, 24 po­äng (4+20). HA-mat­cher: 21.

Li­ra­de ka­na­den­sisk ju­ni­or­hoc­key i fjol och fick se­dan ett SHLav­tal med HV71 men lå­nas ut till IKO he­la den här sä­song­en. Slog ige­nom som 16-åring i Lek­sand för ett par år se­dan – och var vass all­svensk klass re­dan då. Of­fen­sivt lagd back. Stor­ta­lang.

Li­nus MORIN

Född: 1987-01-30. Längd: 181 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Öst­ham­mars SK. Kom från: Väs­terås, 2008. 2016/2017: 17 mat­cher, 2 po­äng (0+2). HA-mat­cher: 368.

Tro­tjä­na­re som går in på sin ti­on­de sä­song i klub­ben. Klas­sisk in­du­stri­back som säl­lan syns men som gör ett gi­gan­tiskt jobb i det tys­ta. Spe­lar en­kelt, re­so­lut och ska­par säl­lan pro­blem. I fjol tog sä­song­en slut re­dan i ja­nu­a­ri på grund av ljumsk­pro­blem.

Ke­vin MARSHALL

Född: 1989-03-10. Längd: 184 cm. Vikt: 93 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: -. Kom från: Rög­le, 2017 (lån). 2016/2017 (SHL): 52 mat­cher, 9 po­äng (3+6). HA-mat­cher: 0.

Stark de­but­sä­song i Rög­le men mind­re bra i fjol — där­för ­dum­pas bac­ken och lå­nas ut till IKO i vin­ter. Ve­te­ran med väl­fyllt cv där bland an­nat tio NHL-mat­cher finns. De­fen­siv och fy­sisk back som bor­de bli en le­dan­de spe­la­re på all­svensk ni­vå.

Tom LINDER

Född: 1985-11-05. Längd: 200 cm. Vikt: 100 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Os­kars­hamn. Kom från: Karls­kro­na, 2016. 2016/2017: 52 mat­cher, 7 po­äng (1+6). HA-mat­cher: 464.

Vän­de hem med tunga för­vänt­ning­ar på sig i fjol — men l­yck­des, lik­som he­la la­get, in­te le­va upp till dem. Fyr­torns­back med fan­tas­tisk räck­vidd som är svår att ta sig för­bi. Fint spel­sin­ne och ett tungt slagskott. Sät­ter la­get fö­re ja­get.

Karl JO­HANS­SON

Född: 1993-01-21. Längd: 174 cm. Vikt: 76 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Brun­flo IK. Kom från: Vim­mer­by, 2017. 2016/2017 (div 1): 36 mat­cher, 24 po­äng (4+20). HA-mat­cher: 49.

Li­ra­de all­svenskt med Tings­ryd 2012/13 men har se­dan gjort fy­ra sä­song­er i et­tan. All­tid va­rit en of­fen­sivt stark back (har öst in po­äng i et­tan) men har nu ock­så ut­veck­lat sitt de­fen­si­va spel. Smart, skrid­sko­skick­lig och pass­nings­stark mi­ni­back.

Mar­cus SYLVEGÅRD

Född: 1999-05-04. Längd: 179 cm. Vikt: 74 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Mal­mö Red­hawks. Kom från: Mal­mö, 2017 (lån). 2016/2017 (J20): 37 mat­cher, 28 po­äng (15+13). HA-mat­cher: 3.

Lo­van­de hö­ger­fat­tad for­ward med bra of­fen­siv. Li­ra­de tre mat­cher i Pan­tern i fjol — och gjor­de tre po­äng. Stark vid sar­gen, käm­par hårt och kan le­ve­re­ra po­äng. Son till Mal­mö-sport­che­fen Pa­trik Sylvegård och bror till Lin­kö­pings Emil Sylvegård.

Victor LÖFSTEDT

Född: 1986-10-16. Längd: 175 cm. Vikt: 75 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Trel­le­borgs IF. Kom från: Karls­kro­na, 2016. 2016/2017: 47 mat­cher, 21 po­äng (9+12). HA-mat­cher: 296.

Li­ten och kvick ar­bets­my­ra som ska­par myc­ket ore­da med sin fart och in­ten­si­tet. Sak­nar en del tyngd men kom­pen­se­rar med spee­den. Har bra tek­nik och gör en del po­äng – och frå­gan är om han kan hit­ta 40-po­ängs­for­men som han ha­de för någ­ra år se­dan?

Ar­si PIISPANEN

Född: 1985-07-23. Längd: 193 cm. Vikt: 87 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: JYP. Kom från: HPK, 2013. 2016/2017: 52 mat­cher, 23 po­äng (4+19). HA-mat­cher: 197.

Spel­skick­lig cen­ter som all­tid ser ut att ha mer tid på sig än han egent­li­gen har. Vass i po­wer­play. Har lett IKO:s topp­ked­ja i fy­ra sä­song­er med va­ri­e­rad po­ängs­körd: 34-20-35-23. Hål­ler varan­nat år-svi­ten i sig blir det en sä­song med över 30 po­äng i år.

Jo­nas ENGSTRÖM

Född: 1991-01-21. Längd: 185 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Södertälje-Poj­kar­nas AIF. Kom från: Södertälje, 2015. 2016/2017: 52 mat­cher, 18 po­äng (6+12). HA-mat­cher: 288.

Vär­va­des från Södertälje 2015 och blev lag­kap­ten di­rekt – och för­läng­de i vå­ras av­ta­let med yt­ter­li­ga­re två år. Tyd­lig, rak och di­stinkt spe­la­re som ger allt i al­la lä­gen. Kan dra i gång he­la la­get. Tung att mö­ta vid sar­gen och chip­par även in en del po­äng.

Gustav OLHAVER

Född: 1997-07-03. Längd: 200 cm. Vikt: 107 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Rög­le BK. Kom från: Rög­le, 2017. 2016/2017 (J20): 36 mat­cher, 38 po­äng (15+23) HA-mat­cher: 0.

Ta­lang som li­rat ju­ni­or­hoc­key i Ka­na­da, tes­tat ju­ni­or­lands­lags­spel och som gjor­de över en po­äng per match i J20 su­pere­lit i fjol. Stor, tung och orädd for­ward som går rakt på mål. Svår­stop­pad med sin kropps­hyd­da. Fick tio SHL-mat­cher i Rög­le i fjol.

Oscar JOSEFSSON

Född: 1994-09-14. Längd: 184 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Os­kars­hamn. Kom från: Vim­mer­by, 2017. 2016/2017 (div 1): 36 mat­cher, 17 po­äng (4+13). HA-mat­cher: 1.

Egen pro­dukt som vän­der hem. Fick möj­lig­he­ten att prov­spe­la till sig ett kon­trakt – och tog den chan­sen. Gått fram­åt myc­ket fy­siskt i som­mar och gjort en strå­lan­de för­sä­song. Ri­vig och hårt job­ban­de for­ward som ger allt i al­la lä­gen. Spri­der ener­gi.

Lucas ELVENES

Född: 1999-08-18. Längd: 185 cm. Vikt: 78 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Rög­le BK. Kom från: Rög­le, 2017 (lån). 2016/2017 (J20): 41 mat­cher, 45 po­äng (15+30). HA-mat­cher: 0.

Näs­ta li­ra­re i ra­den från den fram­gångs­ri­ka Elvenes-släk­ten. Po­äng­kung i Rög­les J20-lag i fjol och fick även vi­sa upp sig i tolv SHL-mat­cher. Skick­lig of­fen­siv spe­la­re med bra speed och tek­nik. Kre­a­tiv och vass pass­nings­spe­la­re. Kan bli en sen­sa­tion.

Filiph ENGSUND

Född: 1993-08-03. Längd: 186 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Os­kars­hamn. Kom från: Väs­ter­vik, 2015. 2016/2017: 52 mat­cher, 6 po­äng (1+5). HA-mat­cher: 102.

Egen pro­dukt som brin­ner för klub­ben och som är en gläd­je­spri­da­re vid si­dan om isen. Kom­pakt kraft­pa­ket som går ut och kör jär­net i var­je byte. Ri­ver, sli­ter och ger ald­rig upp nå­gon när­kamp. Ex­tremt välträ­nad. Finns mer of­fen­siv att ploc­ka ut?

Niklas JO­HANS­SON

Född: 1985-08-06. Längd: 177 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Munksunds SSK. Kom från: Tings­ryd, 2017. 2016/2017: 52 mat­cher, 24 po­äng (5+19). HA-mat­cher: 393.

Ha­de ett år kvar på kon­trak­tet med Tings­ryd men fick in­te va­ra kvar och då högg IKO. Ut­präg­lad play­ma­ker och är in­te minst vass som spel­upp­läg­ga­re i po­wer­play. Ve­te­ran som ad­de­rar ru­tin, skick­lig­het, kre­a­ti­vi­tet och po­äng. Tar även an­svar de­fen­sivt.

Lud­vig ELVENES

Född: 1996-10-02. Längd: 182 cm. Vikt: 78 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Rög­le BK. Kom från: Rög­le, 2017 (lån). 2016/2017: 29 mat­cher, 10 po­äng (5+5). HA-mat­cher: 29.

In­led­de fjol­å­ret i Mo­ra men kal­la­des se­dan hem av Rög­le och av­slu­ta­de vin­tern med SHL-spel. Mångsidig två­vägs­for­ward med fint of­fen­sivt sin­ne som än­nu in­te blom­mat ut helt på se­ni­or­ni­vå. Tog kliv fram­åt i fjol och kan va­ra re­do att ta för sig mer nu.

Ma­nu­el ÅGREN

Född: 1994-03-04. Längd: 178 cm. Vikt: 71 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Os­kars­hamn. Kom från: Mo­do, 2014. 2016/2017: 51 mat­cher, 38 po­äng (20+18). HA-mat­cher: 151.

Egen pro­dukt som har ex­plo­de­rat de två se­nas­te sä­song­er­na och för­vand­lats till en ab­so­lut topp­spe­la­re — och i fjol rass­la­de det ock­så till re­jält i po­äng­ko­lum­nen. Of­fen­siv li­ra­re med här­li­ga hand­le­der men är ock­så vass i box­play. Stor nyc­kel­spe­la­re.

Ro­bin SÖDERQVIST

Född: 1994-09-27. Längd: 181 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hi­sing­ens IK. Kom från: Väx­jö, 2016. 2016/2017: 50 mat­cher, 8 po­äng (1+7). HA-mat­cher: 74.

Två­vägscen­ter som säl­lan stic­ker ut men som säl­lan gör bort sig – men som mås­te ta för sig mer of­fen­sivt än han gjor­de i fjol. Tar stort an­svar i de­fen­si­ven, lig­ger rätt i po­si­tio­ner­na och age­rar stä­da­re bakom of­fen­si­va­re li­ra­re. Vass i tek­ningscir­keln.

Jo­a­kim HAGELIN

Född: 1989-04-30. Längd: 188 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lin­kö­pings HC. Kom från: AIK, 2015. 2016/2017: 31 mat­cher, 14 po­äng (7+7). HA-mat­cher: 329.

En ut­präg­lad målspot­ta­re – men fjol­å­ret för­stör­des av en hjärn­skak­ning och mål­rass­let ute­blev. Frisk och re­vansch­su­gen nu. Bra runt kas­sen och bru­kar va­ra på rätt stäl­le vid rätt till­fäl­le. Publikfa­vo­rit. Ku­ri­o­sa: hyl­lar Ja­ro­mir Jagr med sitt tröj­num­mer.

Roo­pe RANTA

Född: 1988-05-23. Längd: 172 cm. Vikt: 72 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: HIFK. Kom från: Reis­ser­see, 2017. 2016/2017 (DEL2): 52 mat­cher, 57 po­äng (26+31). HA-mat­cher: 0.

Po­äng­stark och vind­snabb mi­ni­li­ra­re som jäm­förs med ti­di­ga­re publikfa­vo­ri­ten Greg Squires. Un­der­hål­lan­de att tit­ta på med sin fart, tek­nik och avi­ga fin­ter. Kan bli en stor at­trak­tion i se­ri­en. Har vräkt in po­äng i fle­ra år och för­vän­tas gö­ra det­sam­ma nu.

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>mål­vakt<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.