WEN­NER­HOLM: SSK HAR KULTUREN – OCH BOR­DE FÅ SLIPPA KVAL I ÅR

Hockeybibeln - - SÖDERTÄLJE -

Gam­la SSK har vär­vat ihop ett i prin­cip nytt lag se­dan fi­askot och det ne­ga­ti­va kva­let i fjol. Sistap­lat­sen för­ra vin­tern ska in­te upp­re­pas. Trä­nar­na Mats Wal­tin och Nichlas Falk står trots miss­räk­ning­en kvar i bå­set och har ett näs­tan helt nytt ma­te­ri­al att job­ba med. På back­si­dan är i prin­cip allt nytt med tunga namn som för­re Öre­brooch AIK-bac­ken Ste­fan Jo­hans­son och NHL-me­ri­te­ra­de Nick­las Gross­man bland ny­för­vär­ven.

Det är många ru­ti­ne­ra­de pjä­ser som Wal­tin ta­git in. Till och med Ste­fan Gråhns är till­ba­ka, ve­te­ra­nen som flyt­tat runt till så många klub­bar se­dan han var i SSK se­nast 2009/2010, att jag tap­pat räk­ning­en.

Men det ser de­fi­ni­tivt sta­bi­la­re ut än i fjol och det lär in­te bli nytt kval i vin­ter. Back­si­dan ser be­tyd­ligt star­ka­re ut.

Jag tror in­te det blir nå­got kval den här gång­en, men jag tror in­te hel­ler att Södertälje är ett lag för öv­re hal­van av ta­bel­len. Men man vet ald­rig med all­svens­kan. Det finns fler över­rask­nings­fak­to­rer än i SHL. Tit­ta på AIK i fjol, som var ett bot­ten­lag in­nan de vak­na­de på vår­kan­ten och spur­ta­de till sig en plats i slut­spels­se­ri­en. Södertälje har tra­di­tio­nen, kulturen och fan­sen i ryg­gen och det bru­kar be­ty­da mer än man tror. Även om det kan fun­ge­ra som ett sän­ke ock­så om pa­ni­ken slår till.

MATS WEN­NER­HOLM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.