TIM­RÅ

Hockeybibeln - - TIMRA -

Victor BRATTSTRÖM

Född: 1997-03-22. Längd: 196 cm. Vikt: 91 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Frölun­da HC. Kom från: Frölun­da, 2016.

2016/2017 (J20): 31 mat­cher, 2,29 mål/match, 93,5 %. HA-mat­cher: 0.

Frölun­da-fostrad mål­vakt som gjor­de en ka­non­sä­song i J20 Su­perE­lit i fjol och som nu får chan­sen i A-la­get. Lugn mål­vakt med små rö­rel­ser som för­sö­ker ut­nytt­ja sin stor­lek så myc­ket som möj­ligt. I förs­ta hand back­up bakom Henrik Hau­ke­land.

Henrik HAU­KE­LAND

Född: 1994-12-06. Längd: 186 cm. Vikt: 83 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Stjer­nen. Kom från: Lek­sand, 2017.

2016/2017 (SHL): 22 mat­cher, 2,98 mål/match, 89,7 %. HA-mat­cher: 22.

Var med och tog upp Lek­sand i SHL för två år se­dan och gjor­de in­te bort sig i högs­ta se­ri­en hel­ler även om da­la­la­get gick tungt. Har en för­må­ga att stänga igen to­talt men be­hö­ver fort­fa­ran­de sli­pa på jämn­he­ten. Gju­ten Tim­rå-et­ta. Spe­la­de VM i vå­ras.

David WESTLUND

Född: 1995-02-05. Längd: 191 cm. Vikt: 94 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Sät­ra. Kom från: Karls­kro­na, 2016. 2016/2017: 11 mat­cher, 1 po­äng (0+1). HA-mat­cher: 11.

Haft ett ska­de­hel­ve­te de två se­nas­te åren och kun­de knappt spe­la i fjol på grund av knä- och ax­el­pro­blem. Ope­re­ra­de sin ax­el i vå­ras men har fort­fa­ran­de en bit kvar till for­men. In­le­der hös­ten i Val­bo men har en vän­tan­de try­out i Tim­rå när han är re­do.

Jesper DAHLROTH

Född: 1991-07-29. Längd: 177 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Björns IF. Kom från: Asplö­ven, 2016. 2016/2017: 51 mat­cher, 8 po­äng (1+7). HA-mat­cher: 211.

Kort men kom­pakt byggd och är sten­hård i krop­pen. ”Dal­las” vi­ker ald­rig ner sig. Vik­tig kom­po­nent i de­fen­si­ven och var ock­så fi­na +9 i fjol. Bra i po­si­tions­spe­let, lä­ser spe­let väl och kan även han­te­ra puc­ken i upp­spels­fa­sen. Bi­drar med myc­ket ru­tin.

Mar­cus HARDEGÅRD

Född: 1997-03-15. Längd: 186 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Äls­by IF. Kom från: Pi­teå, 2013. 2016/2017: 33 mat­cher, 4 po­äng (1+3). HA-mat­cher: 34.

Spe­la­de till sig en or­di­na­rie trö­ja som ju­ni­or re­dan i fjol men är nu per­ma­nent upp­flyt­tad i A-trup­pen. Tog för sig över­ras­kan­de myc­ket för­ra sä­song­en och in­te minst i SHL-kva­let. Lär skru­va upp spel­ti­den i år. Re­jäl och sta­bil back som gör få miss­tag.

Did­rik STRÖMBERG

Född: 1994-03-16. Längd: 187 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Sundsvall Hoc­key. Kom från: Sundsvall, 2012. 2016/2017: 51 mat­cher, 7 po­äng (4+3). HA-mat­cher: 196.

Le­ver alltjämt med epi­te­tet ”den nye San­ny Lindström”. Oöm, ruff och tack­lings­glad backkug­ge som tack va­re sitt upp­off­ran­de spel bli­vit en stor publikfa­vo­rit. Vik­tig kom­po­nent i egen zon, box­play och i det fy­sis­ka spe­let. Vux­it ut till en kärn­spe­la­re.

Andre­as MOLINDER

Född: 1987-02-23. Längd: 185 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ram­se­le IF. Kom från: Lin­kö­ping, 2011. 2016/2017: 41 mat­cher, 14 po­äng (5+9). HA-mat­cher: 171.

Vi­ka­ri­e­ra­de som back i fjol och cen­tern gjor­de det så bra att han nu per­ma­nent flyt­tas ner i back­be­sätt­ning­en. På­lit­lig och slit­stark all­round­spe­la­re som gör ett stort jobb i det tys­ta — och som även kan gö­ra en del po­äng. And­ra sä­song­en som kap­ten.

Ham­pus LARS­SON

Född: 1995-02-20. Längd: 182 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lin­den Hoc­key. Kom från: Väs­terås, 2017. 2016/2017: 52 mat­cher, 6 po­äng (3+3). HA-mat­cher: 194.

Väx­te fram som Väs­terås bäs­ta back i fjol där han över­ös­tes med spel­tid. Ha­de någ­ra an­bud från SHL i vå­ras men val­de Tim­rå. De­fen­siv back som spe­lar en­kelt i egen zon och som in­te krång­lar till det. Stark i box­play. Har höjt sin lägsta­ni­vå ett par snäpp.

Jo­han­nes KINNVALL

Född: 1997-07-28. Längd: 180 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Sät­ra. Kom från: Brynäs, 2017. 2016/2017 (J20): 36 mat­cher, 20 po­äng (4+16). HA-mat­cher: 0.

Lo­van­de back som byt­te om i 18 SHL-mat­cher med Brynäs för­ra sä­song­en. Spel­skick­lig och puck­sä­ker spe­la­re som är ef­fek­tiv i po­wer­play. Har ett vasst skott och är dess­utom hö­ger­fat­tad. Kom ald­rig in på hoc­key­gym­na­si­um men har kri­gat sig till top­pen.

Mak­sims PONOMARENKO

Född: 1997-04-23. Längd: 187 cm. Vikt: 93 kg. Land: Lett­land. Mo­der­klubb: Me­ta­lurgs Lie­pa­ja. Kom från: Lø­ren­skog, 2017. 2016/2017 (NOR): 36 mat­cher, 7 po­äng (2+5). HA-mat­cher: 0.

Lett som fått sin skol­ning i nors­ka Lø­ren­skog där han vand­rat från ju­ni­or­lag till A-lag. Va­rit med i let­tis­ka ju­ni­or­lands­la­get och även tes­tats i A-lands­la­get. En de­fen­siv back som spe­lar en­kelt i egen zon. Fy­sisk och gil­lar att tack­la. Snac­kar nors­ka fly­tan­de.

Hugo ENOCK

Född: 1997-11-24. Längd: 173 cm. Vikt: 78 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Bo­fors IK. Kom från: Färjestad, 2017. 2016/2017 (SHL): 33 mat­cher, 2 po­äng (1+1). HA-mat­cher: 0.

Lovor­da­des för si­na in­hopp i Färjestad i fjol. Li­tet och kom­pakt kraft­pa­ket som är oöm och mo­dig i spe­let. Har bra fart på rö­ren och le­ve­re­rar bra första­pass­ning­ar. Knäo­pe­re­rad i mars och mest kört re­hab un­der som­ma­ren. Ku­ri­o­sa: född i Me­dellín, Colom­bia.

Jo­han PERSSON

Född: 1990-02-26. Längd: 184 cm. Vikt: 94 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hud­dinge IK. Kom från: Färjestad, 2016. 2016/2017: 40 mat­cher, 18 po­äng (5+13). HA-mat­cher: 182.

Tungt i SHL — och job­bigt un­der co­me­bac­ken i Tim­rå i fjol. Fem mål på de 21 förs­ta mat­cher­na — se­dan tor­ka och av­slut­ning på ska­de­lis­tan. Bor­de va­ra re­vansch­su­gen. Tung vinge med speed och ett vasst skott. Ska va­ra mål- och po­äng­spe­la­re.

Se­basti­an LAURITZEN

Född: 1983-09-13. Längd: 180 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Njurun­da SK. Kom från: KalPa, 2016. 2016/2017: 41 mat­cher, 32 po­äng (7+25). HA-mat­cher: 238.

Gjor­de sin förs­ta he­la sä­song som cen­ter i fjol och det tog ett tag att växa i rol­len — men var strå­lan­de un­der slut­fa­sen av vå­ren då han vräk­te in po­äng. Fi­na hand­le­der och vasst pass­nings­spel. Klok ve­te­ran med blytungt cv som be­ty­der myc­ket med sin ru­tin.

Erik KARLS­SON

Född: 1994-07-28. Längd: 182 cm. Vikt: 76 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Le­rums BK. Kom från: Char­lot­te Chec­kers, 2017. 2016/2017 (AHL): 42 mat­cher, 7 po­äng (0+7). HA-mat­cher: 2.

Un­der fle­ra år gju­ten i ju­ni­or­lands­la­gen och skrev ti­digt på för Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­nes i NHL där det bli­vit har­van­de i AHL och ECHL. Vän­der hem för att få sprutt på kar­riä­ren. Snabb, hårt job­ban­de och spel­skick­lig ener­gi­spe­la­re — men lär in­te vrä­ka in po­äng.

Jo­han JOHNSSON

Född: 1993-01-16. Längd: 178 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: HV71. Kom från: HV71, 2015. 2016/2017: 52 mat­cher, 18 po­äng (7+11) HA-mat­cher: 139.

Ef­ter ett par sä­song­er med ska­de­trub­bel så blev det änt­li­gen en hel vin­ter i fjol. Star­ta­de så­där men väx­te ef­ter­hand och var rik­tigt bra på slu­tet. Det bå­dar gott in­för i år. An­svars­full två­vägscen­ter med fint spel­sin­ne som vän­tar på ge­nom­brot­tet.

Emil BERGLUND

Född: 1994-03-28. Längd: 172 cm. Vikt: 75 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Väs­by IK. Kom från: Tim­rå J, 2013. 2016/2017: 45 mat­cher, 10 po­äng (4+6). HA-mat­cher: 194.

”Ve­te­ran” som gör fem­te året i klub­ben. Mi­ni­li­ra­re som spe­lar ett stort spel. Är som en ir­ri­te­rad bål­ge­ting på si­na mot­stån­da­re. Har en här­lig fre­ne­si och ener­gi i sitt spel. Job­bar all­tid hårt. Dock be­grän­sad of­fen­sivt. Son till me­ri­te­ra­de Chal­le Berglund.

Je­re­my BOYCE

Född: 1993-08-28. Längd: 184 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hud­dinge IK. Kom från: Hud­dinge, 2009. 2016/2017: 52 mat­cher, 20 po­äng (9+11). HA-mat­cher: 205.

Har bli­vit en stor tro­tjä­na­re, iden­ti­tets­bä­ra­re, kärn­spe­la­re och le­da­re i Tim­rå. Går in på åt­ton­de sä­song­en i A-la­get. Bi­drar med an­svars­fullt ar­be­te över he­la rin­ken och pyt­sar även in kring 20 po­äng per sä­song. Går i brä­schen med sitt sätt att upp­trä­da.

John WESTIN

Född: 1992-05-19. Längd: 181 cm. Vikt: 89 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kram­fors-Al­li­an­sen. Kom från: Sundsvall, 2014. 2016/2017: 41 mat­cher, 14 po­äng (9+5). SHL-mat­cher: 171.

Po­äng­ex­plo­sion (21 po­äng) förs­ta året i klub­ben men se­dan har po­ängs­kör­den stag­ne­rat. Spel­mäs­sigt rik­tigt vass i fjär­de­ked­jan med An­ton We­din och Emil Berglund i fjol in­nan han mis­sa­de slu­tet på grund av ska­da. In­ten­siv och hårt ar­be­tan­de chec­king­spe­la­re.

Jacob OLOFSSON

Född: 2000-02-08. Längd: 187 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Bo­dens HF. Kom från: Tim­rå J, 2016. 2016/2017 (J20): 29 mat­cher, 16 po­äng (4+12). HA-mat­cher: 14.

Näs­ta stor­ta­lang från plant­sko­lan som lyfts upp i A-trup­pen — och för­vänt­ning­ar­na är sto­ra med tan­ke på suc­cén för Jo­nat­han Dah­lén och Eli­as Pet­ters­son. Trä­nings­vil­lig och am­bi­tiös ta­lang. Lo­van­de två­vägs­spe­la­re med fart, tek­nik, spel­sin­ne och skott.

Vil­mos GALLÓ

Född: 1996-07-31. Längd: 182 cm. Vikt: 85 kg. Land: Ung­ern. Mo­der­klubb: Fle­mings­bergs IK. Kom från: Lin­kö­ping, 2017. 2016/2017 (SHL): 50 mat­cher, 9 po­äng (3+6). HA-mat­cher: 0.

Ung­ersk ta­lang sko­lad i Lin­kö­ping. Lo­van­de in­sat­ser i SHL men or­ka­de in­te kli­va spe­ci­ellt högt upp i hi­e­rar­kin och star­tar nu om kar­riä­ren en ni­vå ner för att få en mer of­fen­siv roll. Rapp och tek­nisk spe­la­re som gör po­äng. Bo­fast i un­gers­ka lands­la­get.

An­ton WE­DIN

Född: 1993-03-01. Längd: 181 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Sundsvall Hoc­key. Kom från: Tim­rå J, 2012. 2016/2017: 29 mat­cher, 5 po­äng (2+3). HA-mat­cher: 174.

Tek­nisk och rapp li­ra­re som in­te har fått sitt of­fen­si­va ge­nom­brott, men det kanske kom­mer i år — har sett vass ut un­der för­sä­song­en. Mat­cha­des i fjär­de­ked­jan i fjol och fick myc­ket be­röm för si­na ar­betsin­sat­ser men ha­de ock­så en hel del ska­de­trub­bel.

To­bi­as LILJENDAHL

Född: 1995-01-10. Längd: 188 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Väs­by IK. Kom från: Vi­ta Häs­ten, 2017. 2016/2017: 52 mat­cher, 22 po­äng (13+9). HA-mat­cher: 159.

Ta­git kliv i fle­ra år i Vi­ta Häs­ten — och tog re­jält skutt i fjol då han blev as­si­ste­ran­de kap­ten och pulv­ri­se­ra­de sitt ti­di­ga­re po­äng­re­kord. Vi­ta Häs­ten vil­le be­hål­la — men Liljendahl vil­le rö­ra på sig. Stor, tung och ro­bust spe­la­re med spel- och mål­sin­ne.

Lu­kas ZETTERBERG

Född: 1997-03-27. Längd: 184 cm. Vikt: 91 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: VIK Väs­terås HK Ung­dom. Kom från: Väs­terås, 2017. 2016/2017: 49 mat­cher, 22 po­äng (10+12). HA-mat­cher: 74.

Nam­net Zetterberg för­plik­ti­gar i Tim­rå ef­ter Hen­riks ma­gis­ka kar­riär. Den nye Zetterberg är stor­ta­lang­en som ”änt­li­gen” fick chan­sen i Väs­terås i fjol – och tog den. Of­fen­siv spets­spe­la­re som kan ex­plo­de­ra i år. Bra skott och mål­sin­ne. Vass i po­wer­play.

Filip HÅLLANDER

Född: 2000-06-29. Längd: 182 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Tim­rå IK. Kom från: Tim­rå J, 2017. 2016/2017 (J20): 34 mat­cher, 24 po­äng (9+15). HA-mat­cher: 8.

Egen pro­dukt och stor­ta­lang som nu får chan­sen i A-la­get. Har far­ten som sitt främs­ta va­pen och är en of­fen­siv spe­la­re som kan gö­ra po­äng. Gjor­de im­po­ne­ran­de in­hopp i fjol. Vän­tas — pre­cis som Jacob Olofsson — gå ti­digt i NHL-draf­ten näs­ta som­mar.

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>mål­vakt<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.