JAG TROR ATT MÅNGA LAG MÅR BRA AV ATT VA­RA UNDERDOGS

Hockeybibeln - - DA & NU - Andre­as Lill­han­nus

632 mat­cher i NHL.

I år gör Mar­cus Ragnarsson, 46, sin förs­ta sä­songs­start – som hu­vud­trä­na­re.

– Jag tror att jag har myc­ket re­spekt med mig, sä­ger Alm­tu­nacoachen.

Alm­tu­na var in­för för­ra sä­song­en re­jält topp­tip­pa­de. Verk­lig­he­ten blev… en an­nan. I de­cem­ber, när Alm­tu­na ha­de fy­ra ra­ka för­lus­ter och låg tia, spar­ka­des Niklas Eriks­son.

In kom i stäl­let den for­ne stor­bac­ken och ti­di­ga­re as­si­ste­ran­de trä­na­ren Mar­cus R­ag­nars­son och J20-trä­na­ren Mar­tin G­ud­munds­son.

Till­sam­mans tog de Alm­tu­na till en ­åt­ton­de plats. I slut­spels­se­ri­en gick det dock säm­re, med ba­ra fy­ra po­äng på fem mat­cher.

”Grup­pen ser jät­te­bra ut”

Un­der som­ma­ren har Mar­cus Ragnarsson, som de sex se­nas­te sä­song­er­na va­rit as­si­ste­ran­de, för­be­rett sig in­för sin förs­ta sä­songs­start som hu­vud­trä­na­re.

Han vitt­nar om en helt an­nan har­mo­ni i ett Alm­tu­na som gjort en bra för­sä­song.

– Det är skill­nad på hur la­get är byggt. In­nan för­ra sä­song­en var vi upp­haus­sa­de och ha­de vär­vat spe­la­re som va­rit med på hög­re ni­vå. I år fo­ku­se­rar vi sna­ra­re på tyd­li­ga­re rol­ler från bör­jan och det har sla­git väl ut. Grup­pen ser jät­te­bra ut och vi täv­lar bra på trä­ning­ar, sä­ger Ragnarsson, och fort­sät­ter:

– Det är många som in­te tror på oss och det pas­sar bra in. Jag tror att många lag mår bra av att va­ra underdogs.

Har gjort 637 NHL-mat­cher

Han må va­ra gans­ka ny i sin roll som ­hu­vud­trä­na­re. Men Ragnarsson har någon­ting som få and­ra all­svens­ka trä­na­re har: Näm­li­gen 637 mat­cher i värl­dens bäs­ta hoc­key­li­ga.

– Jag tror att jag på nå­got sätt är gans­ka lugn än­då. Spe­lar­na mår bra av det ock­så, att ha lugn och ro och nä­ra till skratt. Sam­ti­digt tror jag att jag har myc­ket re­spekt med mig, jag har än­då spe­lat hoc­key i många år och på en hög ni­vå, sä­ger han.

Hur för man med sig en så­dan ge­di­gen ­me­rit­lis­ta till trän­ar­bå­set?

– Vi pra­tar myc­ket om för­be­re­del­ser. Att det in­te spe­lar nå­gon roll vil­ket lag man ­mö­ter. Det är ens eget cv som står på spel och var­je gång en spe­la­re be­trä­der isen ska den gö­ra sitt bäs­ta. Det känns som att de lyss­nar på det jag har att sä­ga, och grup­pen är verk­li­gen jät­te­bra att ha att gö­ra med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.