NÄS­TA NI­VÅ

Vad har Victor Ejdsell, Eli­as Pet­ters­son och Carl Persson ge­men­samt? Jo, de fick sitt­sto­ra ge­nom­brott i Hockeyallsvenska för­ra sä­song­en och i vin­ter spe­lar al­la i SHL. Nu står ett gäng på led för att gö­ra sam­ma re­sa. Här är 10 he­ta kan­di­da­ter som ska til

Hockeybibeln - - NEWS -

20 ÅR/F

LU­KAS ZETTERBERG

Tim­rå

Spåd­des ta en plats i Väs­terås re­dan för två år se­dan, men nag­la­des fast i ju­ni­or­la­get och val­de att dra till Skellefteå. Till­ba­ka i fjol – och fick chan­sen,

gjor­de god­kän­da 22 p­oäng. Hö­ger­skytt med ett bra skott som skju­ter

myc­ket och kan bli en mål­kung. Har po­ten­ti­al att

ta näs­ta steg.

23 ÅR/C

LUCAS CARLSSON

Södertälje

Han har ta­git tid på sig, men nu kan det sto­ra g­enom­brot­tet va­ra nä­ra. Ef­ter att ha sli­rat runt i en mar­gi­nell all­svensk roll val­de 23-åring­en att föl­ja med Södertälje ner i et­tan, och det var ett lyc­ko­drag. Där fick han växa ut i lugn och ro. So­lid sä­song i fjol, men häm­ma­des av en höft­ska­da. Nu hel och frisk och en av

kug­gar­na som SSK b­yg­ger sin of­fen­siv kring.

20 ÅR/F OS­KAR LANG

Lek­sand

Gjor­de en ra­ketre­sa i SHL i fjol. 20-åring­en bör­ja­de på bän­ken, fick se­dan mar­gi­nal­mi­nu­ter för att till slut växa ut till en av Lek­sands bäs­ta spe­la­re. Fan­sen trod­de knappt det var sant när han se­dan val­de att kri­ta på ett nytt av­tal, trots de­gra­de­ring­en.

Med tan­ke på fjol­å­rets ­ut­veck­ling och all­svenskt spel kan det sto­ra, sto­ra of­fen­si­va ge­nom­brot­tet kom­ma i vin­ter. Lang är

en mi­ni­li­ra­re med en ­blixt­ran­de of­fen­siv och ett

syl­vasst mål­sin­ne.

1 9 ÅR/ B

JESPER SELLGREN

Mo­do

Plant­sko­lan i Örnsköldsvik le­ve­re­rar igen. Jesper Sellgren har haft en spikrak ut­veck­lings­kur­va de se­nas­te åren. Stor­ta­lang­en ploc­ka­des upp från ju­ni­or­la­get in­för för­ra sä­song­en, tog för sig på ett fan­tas­tiskt sätt och var Mo­dos tro­li­gen bäs­ta back sett över he­la vin­tern. Det trots att han ba­ra var 18 bast då (fyll­de 19 i ju­ni). SHL-klub­bar drog i guld­kor­net re­dan i vå­ras men han val­de att stan­na – och kan ex­plo

de­ra i vin­ter. Smart ­all­round­back med här­lig

skrid­sko­åk­ning.

20 ÅR/F

JOHN DAHLSTRÖM

Alm­tu­na

Har spru­tat in po­äng i ju­ni­or­hoc­keyn och k­un­de sä­kert ha lan­dat

ett SHL-av­tal ef­ter h­em­koms­ten från Nor­da­me­ri­ka – men att gå till Alm­tu­na, få en of­fen­siv roll och växa in i se­ni­or­hoc­keyn med re­jält med is­tid känns på papp­ret som ett bå­de klokt och mo­get be­slut. 20-åring­en, som fick kli­va av JVM-trup­pen i den

­all­ra sista gall­ring­en i vint­ras, är en stor, oöm och tuff for­ward som tar

ra­ka vägen mot mål, och som dess­utom har för­må­gan att ham­na i po­äng­pro­to­kol­let.

21 ÅR/MV NIKLAS RU­BIN

Tings­ryd

Slog ige­nom li­ka stort som ovän­tat för­ra s­äsong­en. Tan­ken var ju att han skul­le stå på till­växt bakom den be­tyd­ligt mer ru­ti­ne­ra­de Tim Sand­berg, men i stäl­let al­ter­ne­ra­de du­on i kas­sen i bör­jan av hös­ten in­nan Ru­bin snod­de spa­den helt, ­mu­ra­de igen och såg till att Tings­ryd gjor­de en ny stark sä­song. Fram­gång­en gick in­te SHL­klub­bar­na för­bi och 21-åring­en age­ra­de tred­je­kee­per i HV71 un­der la­gets gul­d­re­sa i vå­ras. En sä­song till i när­he­ten av den för­ra och SHL­dör­ren är vidöp­pen.

­Ga­ran­te­rat.

21 ÅR/ B

OL­LE ALSING

Lek­sand

Det blev in­te rik­tigt som tänkt i fjol. Slog ige­nom med dun­der och brak i Alm­tu­na för ett par år ­se­dan och snap­pa­des upp av Lek­sand för all­svenskt

spel – men ham­na­de vips, i och med Lek­sands avan­ce­mang, i SHL där han mest fick nö­ta trä. Nu

är han till­ba­ka på all­svensk ni­vå, är en av Lek­sands få of­fen­si­va back­pjä­ser och kom­mer att få en helt a­nnan roll – och san­no­likt en helt an­nan ut­veck­ling jäm­fört med för­ra året. Hit­tar Alsing Alm­tu­na-for­men, och kryd­dar det med fjol­å­rets SHL-ru­tin, kan det här bli

hur bra som helst.

25 ÅR/F OL­LE LISS

Pan­tern

En lång väg via et­tan och Dan­mark tog Ol­le Liss till Väs­ter­vik i fjol och frå­gan be­höv­de ome­del­bart stäl­las: var­för ha­de ing­en all­svensk klubb gett ma­sen chan­sen ti­di­ga­re?

Klub­bens och höge­rskyt­tens suc­cé gick hand i hand. Det hän­de all­tid sa­ker i of­fen­siv zon när 25-åring­en var in­ne – och skot­tet och mål­sin­net var av yp­pers­ta klass och ­re­sul­te­ra­de ock­så med 23 ­no­te­ring­ar i mål­pro­to­kol­let. Nu vän­tar ny klubb och upp­skru­va­de för­vänt

ning­ar – men kan ­Ol­le Liss han­te­ra det så lär det ­till­dra sig in­tres­se från

­hög­re ort.

1 8 ÅR/ B

MAR­TIN FEHÉRVÁRY

Os­kars­hamn

Nye coachen Björn Hell­kvist har in­te spa­rat på su­per­la­ti­ven. Kil­len är ba­ra 18 år (fyl­ler i ok­to­ber) men Hell­kvist me­nar att han re­dan i år kan bli en av se­ri­ens bäs­ta ­bac­kar. Slo­va­ken är a­nsedd som en av de störs­ta ta­lang­er­na som kom­mit fram på länge i hem­lan­det och är en ­de­fen­sivt stark back som age­rar re­jält och mo­get. Kom­mer att över­ö­sas med is­tid och har po­ten­ti­al att blom­ma ut re­jält. Frå­gan är ba­ra om han hin­ner stan­na till i SHL in­nan han knyts upp av

nå­gon NHL-klubb...

23 ÅR/F

MA­NU­EL

ÅGREN

Os­kars­hamn

Det har skor­rats om av­sak­na­den av eg­na ­pro­duk­ter i Os­kars­hamn ett tag, men nu är det­an­nat ljud i skäl­lan med fem egen­fost­ra­de li­ra­re

i upp­ställ­ning­en, där Ågren stic­ker ut som den kla­rast ly­san­de stjär­nan. Frå­gan är ba­ra hur länge hem­ma­publi­ken får nju­ta

av puck­kre­a­tö­rens k­ons­ter. Han eta­ble­ra­de sig för två år se­dan, bril­je

ra­de i fjol och... ja, vad hän­der i år? Ko­pi­e­rar den ha­le, kre­a­ti­ve och nu­me­ra

ock­så ef­fek­ti­va li­ra­ren fjol­å­rets siffror (20 mål, 38 po­äng) så lär en stör­re scen vän­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.