WEN­NER­HOLM: SPE­LAR­FLYKT EF­TER SUC­CÉN – KAN BLI TOPP­LAG ÄN­DÅ

Hockeybibeln - - KARLSKO­GA -

Det är som van­ligt i Karlsko­ga.

Ef­ter var­je fram­gångs­rik sä­song ploc­kar SHL-la­gen god­bi­tar­na. Nu för­svann Emil Kru­se till Rög­le, The­o­dor Lenn­ström till Fär­je­stad, Carl Pers­son till Karls­kro­na och Victor Ejdsell till HV71.

Än­då tror jag att de blir ett topp­lag i vin­ter igen. In­te i den ab­so­lu­ta top­pen, men på öv­re hal­van. Men det kan na­tur­ligt­vis gå bätt­re än så om allt fal­ler på plats som det gjor­de för­ra sä­song­en. Då blev det di­rekt­kval om en plats i SHL mot Rög­le.

Det finns en så stark hoc­keykul­tur i Bik Karlsko­ga att den ver­kar över­le­va allt. Va­ru­mär­ket står för hårt jobb och sam­man­håll­ning. Jag vet in­te hur många ta­lang­er som har för­äd­lats i den mil­jön ge­nom åren. Men de är många.

Och klub­ben hit­tar nya spe­la­re på de mest av­lägs­na stäl­len. När mål­vak­ten Andrew En­ga­lage för­svann hit­ta­de de en ny ka­na­den­sa­re i lil­la Fi­fe i Skott­land. Av al­la stäl­len.

Åter­står att se om suc­cén upp­re­pas, men jag blir in­te för­vå­nad om det blir så.

Sport­che­fen Torsten Yng­vesson ver­kar ock­så haft bra koll på Lau­sit­zer Füch­se i tys­ka andra­li­gan i vint­ras, en klubb jag ald­rig hört ta­las om ti­di­ga­re. Där­i­från har han häm­tat bå­de cen­tern Jeff Hay­es och bac­ken Pa­trik Park­ko­nen.

Gustaf Tho­rell åter­vän­der ock­så ef­ter en gans­ka miss­lyc­kad ut­flykt till Brynäs och Fär­je­stad för­ra sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.