WEN­NER­HOLM: STORFAVORITEN LEK­SAND GÖR ”SVENSK” SATSNING

Hockeybibeln - - LEKSAND -

Lek­sand ser bätt­re ut på pap­pe­ret än det gjor­de som SHL-ny­kom­ling i fjol. Am­bi­tio­nen är tyd­lig. Det ska ba­ra bli en sä­song i all­svens­kan. Jag är im­po­ne­rad av sats­ning­en och fram­tids­tron, även om den bor­de kom­mit i fjol då det kän­des som Lek­sand sik­ta­de in sig på att över­le­va via kva­let. Nu blev det in­te så av kän­da skäl.

På pap­pe­ret är lek­sing­ar­na all­svens­kans klart bäs­ta lag och storfa­vo­ri­ter till att vin­na se­ri­en. Jag gil­lar ock­så den ”svens­ka” sats­ning­en, där en­da im­por­ten är ka­na­den­sa­ren Alex Fri­sen och den unga nors­ka mål­vak­ten Jo­nas Arntzen, som kom­mer att va­ra back­up till Tex Williamsson.

Bac­ken Fred­rik Lindgren från Skellefteå tror jag kan bli sam­ma ikon som Jo­nas Frögren blev un­der sin kor­ta tid i Lek­sand. Lindgren är 36 år, men jag tror han kom­mer att do­mi­ne­ra från sin back­plats.

Dess­utom blev Mat­ti­as Ri­to­la kvar, en klas­spe­la­re som kun­de fått kon­trakt i vil­ken SHL-klubb som helst, men val­de att stan­na. Det ska han ha all he­der av. Det är in­te många, ja, knappt nå­gon, av hans ka­li­ber som skul­le valt att bli kvar i det lä­get. Och spe­ci­ellt med ett OS öp­pet för SHL-spe­la­re runt hör­net. Nye hu­vud­trä­na­ren Mar­kus Åker­blom är oprö­vad, men har fått al­la för­ut­sätt­ning­ar att lyc­kas. Det kan bli en kul vin­ter i Te­ge­ra Are­na.

Trots allt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.