”DET VAR HELT TYST I STAN I EN VEC­KA EF­TER MAT­CHEN MOT LEK­SAND. PAP­PA? HAN BLEV IN­TE SÅ GLAD”

Pap­pa Mag­nus ä ren­le­gend ar i Mod o-kret­sar. ÖRNSKÖLDSVIK. ­Sto­ra­sys­ter Mo a är svensk lands­lags­spe­la­re och­lil­la­sys­ter Wil­ma spe­lar­med14-åri­ga­kil­lar. För Lu­kas W er n blom ,17, var­de t ald­rig nå­got tvi­vel vad hans kul­le bli. –Jag var två år gam­mal när­jag

Hockeybibeln - - GEN VAGEN - Hen­rikLund­gren Text: Ro­binLo­rentz-Al­lard Foto:

In­nan­dö­met av Fjäll­rä­ven Cen­ter är som ett mu­se­um. Varen­da kvadrat­cen­ti­me­ter av gång­ar­na som går runt läk­tar­na är fyll­da med Mo­do-fak­ta. Ju­bel­bil­der, tex­ter, ­gam­mal ut­rust­ning, po­ka­ler och mas­sor av fak­ta, år för år, sä­song för sä­song. Det tar tio mi­nu­ter att gå runt are­nans gång­ar, och då kas­tas det än­då ba­ra ett getö­ga på väg­gar­na.

Men det räc­ker för att se att Mo­dos hoc­key­histo­ria är rik. Ont om SM-guld, a­bso­lut. Men ett över­flöd av stjär­nor som star­tat sin kar­riär i Ö-vik.

På bort­re hör­net finns det en gi­gan­tisk bild på en jub­lan­de Mag­nus Wern­blom, Lu­kas pap­pa. Som barn bru­ka­de 17-åring­en gå runt i gång­ar­na un­der pe­ri­od­pa­u­ser­na och lä­sa och tit­ta på bil­der­na.

– Det är ju jät­te­coolt att se allt det här, än i dag. Det är en jät­te­in­spi­ra­tion att få va­ra i en klubb som haft så många ta­lang­er och stjär­nor. Det finns en mas­sa bra spe­la­re som va­rit här, och är här nu. Det är helt otro­ligt, sä­ger su­per­ta­lang­en.

Hans pap­pa Mag­nus Wern­blom var en av Mo­dos sto­ra spe­la­re när klub­ben var som bäst un­der 1990- och bör­jan av 2000-ta­let. Han spe­la­de fy­ra SM-fi­na­ler, men fick se sig be­seg­rad var­je gång. När Mo­do änt­li­gen lyc­ka­des bry­ta final­för­ban­nel­sen 2007 ha­de Wern­blom flyt­tat till Skellefteå. Vil­ka är dina star­kas­te min­nen från din pap­pas kar­riär?

– Han gil­la­de väl att stå fram­för mål i po­wer­play, pe­ta in någ­ra re­tu­rer och styr­ning­ar och så. Det var väl det egent­li­gen? Det var ju ock­så ett sätt att sam­man­fat­ta 16 sä­song­ers Mo­do-kar­riär…

– Ha­ha, men jag kom­mer fak­tiskt in­te ihåg så myc­ket, jag var ju så li­ten då. Jag följ­de med och kol­la­de på al­la mat­cher­na, men var väl ba­ra åt­ta–nio år när pap­pa slu­ta­de. Men jag kom­mer ihåg när de hissade upp hans trö­ja i ta­ket här i arenan. Det var väl­digt mäktigt.

Jäm­för­des med ”Fop­pa”

Mo­dos stor­hets­pe­ri­od är dock slut, för stun­den i al­la fall. Choc­ken över det där

”JAG KOM­MER ­FAK­TISKT IN­TE IHÅG SÅ MYC­KET – MEN JAG KOM­MER IHÅG NÄR DE HISSADE UPP HANS TRÖ­JA I TA­KET HÄR I ARENAN. DET VAR VÄL­DIGT MÄKTIGT.”

­Lek­sands­må­let den 1 april 2016 sit­ter fort­fa­ran­de kvar i den hoc­key­to­ki­ga sta­den. Och in­te blev det bätt­re när fjol­års­sä­song­en, den som ba­ra så där li­te la­gom lätt skul­le le­da Mo­do till­ba­ka till SHL, slu­ta­de i bot­ten­strid och kamp för att in­te åka ner i di­vi­sion 1.

– Det var näs­tan helt tyst i stan i en vec­ka ef­ter mat­chen mot Lek­sand. Pap­pa? Han blev in­te så glad, det blev han in­te. Han var som res­ten av be­folk­ning­en här.

En av få po­si­ti­va sa­ker hos Mo­do un­der den för­ra sä­song­en var just Lu­kas Wern­blom. Den 29 sep­tem­ber fick den då 16-­åri­ge for­war­den spe­la bor­ta mot AIK, och blev där­med hi­sto­risk som den förs­te spe­la­ren född på 2000-ta­let att spe­la i nå­gon av ­Sve­ri­ges två högs­ta se­ri­er. Hyll­ning­ar­na ­un­der hös­ten nåd­de ett tag osan­no­likt höga ni­vå­er. Då­va­ran­de Mo­do-trä­na­ren Andre­as Jo­hans­son jäm­för­de Wern­bloms täv­lings­skal­le med en viss Pe­ter Forsberg och sa att 16-åring­en var den som var tuf­fast på trä­ning­ar­na.

– Det var väl som det var med al­la hyll­ning­ar­na, jag kun­de in­te gö­ra myc­ket åt det. Det var ba­ra att lä­sa li­te grann, men in­te för myc­ket. Och så fort­sät­ta trä­na li­ka hårt som ti­di­ga­re.

Täv­lings­skal­le som ”Fop­pa”…?

– Nej, jag kan ab­so­lut in­te jäm­fö­ras med ho­nom, han var helt out­stan­ding, jag har ­ab­so­lut ing­et att jäm­fö­ra med.

Ef­ter var­je match i fjol vän­ta­de den o­bli­ga­to­ris­ka ge­nom­gång­en. Men in­te med trä­na­re och lag­kam­ra­ter, ut­an med den hoc­key­to­ki­ga fa­mil­jen Wern­blom. Moa Wern­blom, 19, spe­la­de i fjol med Mo­dos dam­lag, samt i Dam­kro­nor­na. Wil­ma Wern­blom, 14, var med Mo­dos 13-års­kil­lar.

– Vi snac­kar en del hoc­key där hem­ma. Så fort det är nå­gon match sit­ter vi där al­li­hop och kol­lar. Det är säl­lan man ser på ”Idol” hem­ma hos oss. Så fort det går nå­gon match blir det den som åker på. Var det gi­vet att det skul­le bli hoc­key för er?

– Ja. Jag bör­ja­de väl­digt ti­digt, sam­ti­digt som Moa. Wil­ma kom med se­na­re, det tog ­li­te läng­re tid för hen­ne att bli bi­ten. Hon var rätt less på hoc­key, hon ha­de ju tving­ats åka med för att se oss spe­la på cu­per och ­mat­cher i he­la sitt liv. Men sen bör­ja­de det klic­ka för hen­ne ock­så. Jag bör­ja­de spe­la när jag var tre, men då ha­de jag re­dan åkt skrid­skor i ett år. Det blev ett gift.

”Egent­li­gen tror jag det är pap­pa”

I år får Lu­kas för förs­ta gång­en kla­ra sig u­tan sin två år äld­re sto­ra­sys­ter. Moa tog s­te­get i som­ras och flyt­ta­de till Lin­kö­ping för att bli en del i de­ras sto­ra satsning.

– Nu är det te­le­fon som gäl­ler, så det är i­ng­en fa­ra. Och vi kan ju se hen­nes mat­cher på stream.

Wil­ma bor kvar hem­ma och spe­lar nu i Örnsköldsviks SK i de­ras kil­lag. Än­nu är det någ­ra år kvar tills hon är gam­mal nog för ­Mo­dos damju­ni­o­rer.

Vem i fa­mil­jen har störst ta­lang? – Det är nog Wil­ma. Men det är svårt att jäm­fö­ra, vi har oli­ka spel­stil. Moa är väl mest som pap­pa, gil­lar att täv­la fram­för mål. Wil­ma är li­te mer tek­nisk och gil­lar än­nu mer att täv­la. Fast det

gör vi väl al­li­hop. Ja, jag har läst i oli­ka ­in­ter­vju­er om vem som är ­fa­mil­jens säms­te för­lo­ra­re.

Du har sagt Moa, Moa har sagt Wil­ma.

– Äh, egent­li­gen tror jag att det är pap­pa. Det är väl ing­en av oss som gil­lar att för­lo­ra, men han för­lo­rar ju mest så… Det är ing­et som gått sön­der där hem­ma, än­nu i al­la fall. Men det har va­rit väl­digt tyst i sof­fan vis­sa kväl­lar ef­ter nå­gon kubb­match el­ler ­lik­nan­de. Är det pap­pas täv­lings­in­stinkt som ni har ärvt?

– Ja, det tror jag. Mam­ma höll ock­så på li­te med id­rott, men det var in­te li­ka myc­ket. Men vi kanske har fått li­te av bå­das, vi är ä­ndå li­te lug­na­re än vad pap­pa var.

Att Mo­do låg i bot­ten av all­svens­kan i fjol gjor­de för­stås ing­en i Örnsköldsvik glad. Men ska man se det krasst öka­de chan­ser­na till spel för unga spe­la­re som Wern­blom när Mo­do åk­te ner i all­svens­kan.

”Blir ett mind­re steg”

– Själv­klart, det blev ett mind­re steg för oss ju­ni­o­rer att ta, det blev li­te lät­ta­re att kom­ma upp i A-la­get. Men det var ab­so­lut ing­et som jag vil­le, att Mo­do skul­le åka ur. Men att vi fick chan­sen i A-la­get i fjol kan va­ra po­si­tivt för klub­ben i ett se­na­re ske­de, vi unga spe­la­re är mer re­do om vi går upp igen. Vi har fått en ex­tra sä­song på se­ni­or­ni­vå. Det blir ju ett mind­re steg för oss ju­ni­o­rer, men sam­ti­digt väl­digt trå­kigt för he­la stan med spel i all­svens­kan. Hur är det att le­va i en hoc­key­to­kig stad när klub­ben un­der­pre­ste­rar?

– Jag tyc­ker än­då det är en helt fan­tas­tisk stad att le­va i, la­gom för mig. Det är in­te för stort och in­te för li­tet. Många som bor här är hoc­key­in­tres­se­ra­de, så det blir ex­tra myc­ket folk på läk­tar­na. Ba­ra kul. Ba­ra kul, även när ni lig­ger i bot­ten av se­ri­en?

– Nja… det är själv­klart att folk är be­svik­na, det var ju la­get ock­så. Men de föl­jer med oss på he­la re­san, det känns skönt att ha det stö­det. Vad skul­le det be­ty­da om ni går upp igen i år?

– Mer än man kan tro. Örnsköldsvik är en rik­tig hoc­keys­tad, al­la vill att vi ska till SHL.

Foto: TOMMY MARDELL, NICLAS HAMMARSTRÖM, RICKARD KILSTRÖM

Mag­nus Wern­blom gjor­de 16 sä­song­er i Ö-vik och blev så sy­no­nym med klub­ben at­t­han fick smek­nam­net Mr Mo­do.

Foto: BILD­BY­RÅN

Mag­nus trö­ja his­sa­des upp i ta­ket 2008.

Foto: RO­BIN LO­RENTZ-AL­LARD

Foto: BILD­BY­RÅN

Lu­kas var lag­kap­ten när Ång­er­man­land vann TV-puc­ken 2015 ef­ter fi­nal­se­ger mot Stock­holm Nord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.