WEN­NER­HOLM: NY REGIM TAR ÖVER – DÅ BLIR IKO BÄST I SMÅ­LAND

Hockeybibeln - - OSKARSHAMN -

En epok är över i Os­kars­hamn nu då trä­na­ren Fred­rik Sö­der­ström läm­nat ef­ter sex he­la ­sä­song­er. Björn Hell­kvist kli­ver in som ny trä­na­re och Per Kent­tä har ta­git över som sport­chef. Den sist­nämn­de sat­te Ha­pa­ran­da på kar­tan då han tog upp Asplö­ven och mot al­la odds höll dem kvar i all­svens­kan i fy­ra sä­song­er. Det känns som en ­dy­na­misk duo och en nystart för Os­kars­hamn, som gör sin nit­ton­de ra­ka all­svens­ka sä­song.

Det är fram­för allt le­dar­si­dan som gör att jag tror på ett lyft för la­get i vin­ter. Se­dan har ju Os­kars­hamn star­tat ett in­tres­sant sam­ar­be­te med Rög­le, som gjort att de får lå­na ka­na­den­sis­ka bac­ken Ke­vin Marshall och de två ta­lang­ful­la brö­der­na Lud­vig och Lu­kas Elvenes. Det åter­står att se hur länge de bli kvar och hur i fjol så ska­de­för­följ­da Rög­le kla­rar sig den här sä­song­en. Unge back­ta­lang­en Tom Hedberg, 18, är ett an­nat ­in­tres­sant lån från HV71.

Det finns myc­ket an­nat som är nytt i Os­kars­hamn och med tan­ke på Kent­täs ­ti­di­ga­re histo­ria kan det kom­ma yt­ter­li­ga­re nå­gon sen värv­ning. Och se­dan vet man ald­rig hur myc­ket nytt det blir un­der ­sä­song­en. Men Kent­tä vid rod­ret kan det mesta hän­da. Där­för tror jag Os­kars­hamn ham­nar en bit upp på öv­re hal­van och blir bäst i Små­land, som har fy­ra lag i hoc­key­all­svens­kan.

Det är gott så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.