DE GA­PAR EF­TER MER

”AL­LA FICK SIG EN ’SKÄRPNING NU’-KÄNS­LA”

Hockeybibeln - - GEN VAGEN - Text: Henrik Lund­gren Foto: Daniel Nils­son

MAL­MÖ. Han ha­de gjort sitt livs bäs­ta sä­song och njöt av en väl­för­tjänt ­gol­frun­da på se­mestern.

Plöts­ligt ex­plo­de­ra­de mo­bi­len i mis­sa­de sam­tal och sms. Pan­tern ha­de bli­vit tvångs­ned­flyt­ta­de.

– Det är klart att jag fick pa­nik. Vad skul­le hän­da nu, sä­ger Ro­bin Dahse, 25

Att IK Pan­tern är lil­le­bror i bå­de Mal­mö och Hoc­key­all­svens­kan rå­der det ing­et tvi­vel om. In­te ba­ra för att de i fjol var det en­da la­get i grundse­ri­en som miss­lyc­ka­des med att dra 1 000 åskå­da­re till en match, ut­an ock­så för att de miss­lyc­ka­des med det­ta vid 24 av 26 till­fäl­len.

I Mal­mö finns re­dan Mal­mö Red­hawks. Och Mal­mö FF och FC Ro­sen­gård. Och så för­stås lag i den högs­ta se­ri­en i bå­de handboll och in­ne­ban­dy.

– Vi har in­te va­rit i ramp­lju­set så jäk­la länge. Det är många klub­bar som vill ha spon­so­rer och publik, sä­ger Pan­tern-for­war­den Ro­bin Dahse.

Nu hand­lar ju id­rott som tur är in­te ba­ra om publik, spon­so­rer och in­täk­ter. Pan­tern, kraf­tigt ne­der­lagstip­pa­de in­för sä­song­en, över­ras­ka­de hoc­key­ex­per­ter­na re­jält och slu­ta­de fy­ra.

– Dröm­sä­song? Ja, det kan man nog sä­ga. Vi hit­ta­de ett spel­sätt och följ­de det fullt ut. Jag har egent­li­gen ing­en bra för­kla­ring till var­för det gick som det gick, vi följ­de vårt spel­sätt till 100 pro­cent ba­ra.

”Kol­la på Af­ton­bla­dets sajt”

Pan­tern, som var ny­kom­ling i All­svens­kan 2015/2016, sat­te de­fi­ni­tivt sig själ­va på hoc­key­kar­tan rent sports­ligt, men upp­märk­sam­he­ten var än­då ingen­ting mot det som skul­le­kom­ma ef­ter sä­song­en. Spe­lar­na ha­deåkt på ­se­mes­ter, Ro­bin Dahse var ute på en golf­run­da.

– Jag ha­de in­lett run­dan fan­tas­tiskt bra, men så kol­la­de jag på mo­bi­len och såg att jag ha­de mas­sor av mis­sa­de sam­tal och sms. Jag för­stod ingen­ting, men nå­gon ha­de skri­vit ”kol­la på Af­ton­bla­dets sajt”.

Den 21 ju­ni 2017 med­de­la­de Li­cens­nämn­den att Pan­tern, trots tre vec­kors ex­tra tid, in­te läm­nat in sin års­re­do­vis­ning i tid. När den sista de­ad­li­nen kloc­kan åt­ta på mor­go­nen var pas­se­rad med­de­la­de nämn­den Hoc­keys­ve­ri­ge och al­la and­ra som vil­le ­lyss­na att Pan­tern skul­le få bör­jan om i di­vi­sion 1.

– Jag strec­ka­de fy­ra–fem hål ef­ter att jag läst ny­he­ten. De jag spe­la­de med sa att jag kun­de gå av ba­nan om jag vil­le. Att spe­la hoc­key är ju mitt jobb, det är klart att jag fick pa­nik. Vad skul­le hän­da om vi åk­te ur? Men jag hop­pa­des att det skul­le lö­sa sig. Jag ha­de he­la ti­den, trots allt, käns­lan att det skul­le lö­sa­sig.

”Sett en chans att få ut Pan­tern”

Det har gått drygt två må­na­der se­dan den da­gen då Ro­bin Dahse mö­ter Sport­bla­det på ett café i cen­tra­la Mal­mö. Käns­lor­na finns fort­fa­ran­de kvar där, och det­ta trots att Pan- tern lyc­ka­des över­kla­ga be­slu­tet och ett par vec­kor se­na­re fick be­sked om att man trots allt fick stan­na kvar i All­svens­kan.

– Det gick så snabbt allti­hop, spe­lar­na var iväg på se­mes­ter och de fles­ta var hem­ma på si­na or­ter. Men jag kan tän­ka mig att det var många sam­tal som ring­des fram och till­ba­ka un­der de vec­kor­na. Jag vet in­te vad vi ha­de haft för lag om vi tving­ats ner i et­tan, men jag kan ju tän­ka mig att många ha­de flyt­tat på sig.

Pan­terns ord­fö­ran­de Mat­ti­as Schön­hult var ir­ri­te­rad på Li­cens­nämn­den, och be­rät­ta­de för Syd­svens­kan att han trod­de att det fanns and­ra, bakom­lig­gan­de, or­sa­ker till b­eslu­tet.

– Det känns som att man har sett en chans att få ut Pan­tern ur All­svens­kan och få in ett mer at­trak­tivt lag i stäl­let. Vi har väl he­la ­ti­den va­rit en na­gel i ögat på många i li­gan, sa han.

Ro­bin Dahse be­rät­tar om en klubb som h­ela ti­den tar små steg fram­åt. När han skrev på för Pan­tern 2014/2015 ha­de han spe­lat i SHL för Frölun­da och Väx­jö, och i All­svens­kan med Mal­mö. I Pan­tern vän­ta­de hem­ma­mat­cher i plåt­skju­let Kir­se­bergs ishall.

”För­står hur AIK mås­te känt”

– Då var det verk­li­gen väl­digt li­tet, och ­ing­en trod­de på oss. Men vi var ett gott gäng, det var en för al­la och al­la för en. Men det är en jät­teskill­nad på klub­ben nu och då, trots att det ba­ra gått någ­ra år. På den ti­den var vi tvung­na att ha ett halv­tids­jobb vid si­dan om. När gym­met skul­le gö­ras i ord­ning var det vi spe­la­re som fick byg­ga om, må­la och fixa in nytt trä­nings­ma­te­ri­al. Men nå­gon­stans ­gjor­de det att grup­pen väx­te. Den sä­song­en gick vi upp i All­svens­kan, flyt­ta­de till Mal­mö is­sta­di­on och fick lö­ner som gjor­de att vi kun­de bör­ja trä­na på för­mid­da­gar­na.

Det lå­ter som du sak­nar Kir­se­berg-ti­den?

– Ja, li­te. Jag triv­des väl­digt bra där. Jag kom­mer ihåg när jag kom dit med and­ra lag, det var ju ett hel­ve­te, ett jäk­la plåt­skjul. Jag för­står ju hur AIK mås­te ha känt det när de kom dit ef­ter att ha mött Mal­mö Red­hawks i Mal­mö Are­na, och så kom de till Kir­se­berg… Det tror jag att vi vann myc­ket på, när mot­stån­dar­na kom dit vil­le de helst ­läm­na igen så fort som möj­ligt.

Ni kanske skul­le flyt­ta till­ba­ka?

– Ja, fak­tiskt, ha­ha. Men för­e­ning­en tar ­he­la ti­den steg fram­åt, väx­er och blir bätt­re.

”De sli­ter rum­pan av sig” Blev tvångs­ned­flytt­ning­en en sig­nal till he­la klub­ben att ni mås­te skär­pa till er?

– Det är klart att al­la fick en ”skärpning nu”-käns­la. Det får ju in­te hän­da igen. Det är klart att man vak­nar till li­te. Men Pan­tern är fort­fa­ran­de en li­ten klubb, det är någ­ra ­per­so­ner som gör väl­digt myc­ket jobb och det var ett väl­digt stort steg att gå från di­vi­sion 1 till All­svens­kan. Jag tyc­ker att det har flu­tit på bra med hoc­keyn, men all­ting runt om­kring har väl ham­nat li­te ef­ter. De hål­ler dock på och sli­ter rum­pan av sig, så det blir ock­så bätt­re och bätt­re med ti­den. Är de lå­ga pu­blik­siff­ror­na den sto­ra för­kla­ring­en till var­för eko­no­min är ­då­lig?

– Det är det väl egent­li­gen in­te. Vi har b­ud­ge­te­rat för runt 550 åskå­da­re per match, och jag tyc­ker att eko­no­min blir bätt­re och bätt­re för var­je år. Det finns peng­ar, många fick fel upp­fatt­ning när det här hän­de, de trod­de att vi in­te ha­de peng­ar. Men även om det är en stän­dig kamp har vi peng­ar. Men som jag sa in­nan, Mal­mö är en tuff stad att loc­ka folk och spon­so­rer i. Jag hop­pas att det kan kom­ma mer och mer för var­je match som går. Ha­de vi kun­nat upp­re­pa fjol­års­sä­song­en bor­de det gå än­nu mer upp­åt. In­tres­set finns ju. När vi flyt­ta­de vår se­ri­e­match mot Mo­do till Mal­mö Are­na och ha­de gra­tis i­nträ­de kom det 7 400 per­so­ner. Det är det mesta ett all­svenskt lag nå­gon­sin haft här.

Re­sur­ser­na finns där, Pan­tern kom­mer att fly­ga till ett an­tal bor­t­a­mat­cher i år och t­ip­sen ta­lar om än­nu en sä­song på i al­la fall öv­re hal­van. Hur är det möj­ligt, er bud­get är ju ­ingen­ting jäm­fört med lag som Lek­sand, Mo­do, AIK…?

– Ab­so­lut. Man tyc­ker ju att peng­ar­na b­or­de va­ra av­gö­ran­de, men vår sport­chef Jo­a­kim Till­gren har gjort ett jäk­la jobb och får hit spe­la­re som kö­per si­na rol­ler. De k­rä­ver in­te de högs­ta lö­ner­na, ut­an vet att gör de det bra här så är det nå­got som kom­mer se­na­re. Vi har in­te den störs­ta bud­ge­ten, men vå­ra spe­la­re kan ut­fö­ra ett li­ka bra jobb som Lek­sand, AIK och Mo­do än­då. Ni väx­er he­la ti­den, hur sto­ra kan ­Pan­tern bli?

– Jag vå­gar in­te tän­ka för långt fram­åt, vi tar en sä­song i ta­get och ser vad vi kan åstad­kom­ma. Men det är klart att det ha­de va­rit otro­ligt kul att spe­la ett Mal­mö­der­by i SHL.

Ef­ter en minst sagt tur­bu­lent som­mar är Pan­tern nu re­do för sin tred­je ra­ka sä­song i Hoc­key­all­svens­kan.

”Mal­mö är en tuff stad att loc­ka folk och spon­so­rer i. Jag hop­pas att det kan kom­ma mer för var­je match.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.