26 JU­NI

Hockeybibeln - - GEN VAGEN -

Kristi­an­stad till­frå­gas och tac­kar ja till den le­di­ga plat­sen. Sam­ti­digt över­kla­gar Pan­tern och hän­vi­sar till den mänsk­li­ga fak­torn, då bok­hål­la­ren blev pap­pa i sam­ma ve­va och att re­vi­sorn där­för in­te kun­de få bok­fö­ring­en i tid. Pap­per­na som sän­des in sam­ma dag som be­ske­det kom vi­sar att eko­no­min är i så god ord­ning som Li­cens­nämn­den krä­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.