3 AND­RA ”AV­SKYD­DA” SPE­LA­RE

Hockeybibeln - - NEWS -

TOM WIL­SON

WASHING­TON CAPITA L S ,24 ÅR, FOR­WARD

Kom­men­tar: I vå­rens slut­spel var Wil­son, som har ­dra­git på sig över­läg­set flest ut­vis­nings­mi­nu­ter i NHL se­dan de­bu­ten 2013, in­blan­dad i en hel rad upp­märk­sam­ma­de kon­tro­ver­ser. Bland an­nat Co­lum­bus Alex­an­der Wenn­berg och Pitts­burgh-du­on Bri­an Du­mou­lin och Zach Aston-Ree­se ska­da­des till följd av våld­sam­ma­smäl­lar från ka­na­den­sa­ren. Det sist­nämn­da off­ret drab­ba­des så il­la att han in­te kun­de äta fast fö­da på he­la som­ma­ren.

Wil­son själv ha­de det desto ro­li­ga­re un­der se­mestern. Han fi­ra­de Stan­ley Cup-ti­teln ge­nom att bland an­nat un­der­teck­na ett nytt sex­års­kon­trakt med Washing­ton värt 275 mil­jo­ner kro­nor.

PK SUB­BAN

NASHVIL­LE PRE­DA­TORS ,29 ÅR, BACK

Kom­men­tar: Stjärn­bac­ken Sub­ban är in­te di­rekt känd för att spe­la över­dri­vet fult, men re­tar gall­fe­ber på mot­stån­dar­na ge­nom att slänga käft. Nashvil­le-bac­kens kax­i­ga fram­to­ning har lett till att han blir ut­bu­ad i var och varan­nan NHL-are­na.

Det här ud­da tjuv­kne­pet mås­te dess­utom ­lyf­tas... luf­tas fram:

– Jag prut­tar fram­för vår egen kas­se, så att mot­stån­dar­na som kom­mer i när­he­ten blir ir­ri­te­ra­de. Jag dric­ker myc­ket kaf­fe in­nan mat­cher­na, för det bru­kar få fart på ma­gen…

RAD­KO GU­DAS

P HILADELPHIA FLY­ERS ,28 ÅR, BACK

Kom­men­tar: Phi­la­del­p­hi­as tjec­kis­ke back­bjäs­se har stått för fle­ra smut­si­ga över­fall de se­nas­te åren. För­ra sä­song­en sänk­te han Winni­pegs Mat­hi­eu Per­reault med ett bru­talt ”yx­hugg” över hu­vu­det – och stäng­des av i tio mat­cher. En av smäl­lar­na som har gjort att Detro­it-svens­ken Jo­han Fran­zén in­te kan spe­la hoc­key läng­re – till följd av ihål­lan­de hjärn­skak­nings­pro­blem – ut­de­la­des av just Gu­das.

Fly­ers-fan­sen kal­lar den skägg­pryd­de bu­sen för ”The But­cher”. Slak­ta­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.