Höj­da av­fall­s­tax­or upp­rör vil­laä­ga­re

Den nya av­fall­s­tax­an i Jär­fäl­la in­ne­bär höj­ning­ar på mel­lan 20 och 30 pro­cent för par­hus, rad­hus och vil­lor. Höj­ning­en får hård kri­tik. ”To­talt ga­let”, sä­ger en av de bo­en­de.

JärfällaDirekt - - SIDAN 1 - Victor Malmcro­na

I höst kom­mer mat- och restav­fall häm­tas som of­tast varan­nan vec­ka i Jär­fäl­la, sam­ti­digt som pri­ser­na höjts. ”Det är to­talt ga­let”, sä­ger Vik­sjö­bon Rolf Bran­der, som får be­ta­la mer för fär­re hämt­ning­ar.

I ju­ni i år gick ett brev ut till bo­en­de i vil­la, rad­hus och par­hus i Jär­fäl­la om att en ny av­fall­s­taxa ska in­fö­ras. Den nya tax­an ökar kost­na­den för av­falls­han­te­ring för hus­hål­len med un­ge­fär 20–30 pro­cent.

● In­ter­val­ler

Sam­ti­digt slu­tar rest- och matav­fall att häm­tas vid be­hov. Istäl­let in­förs in­ter­vall­stöm­ning, vil­ket be­ty­der att mat- och restav­fall istäl­let häm­tas varan­nan, var fjär­de el­ler var sjät­te vec­ka.

● Öka­de kost­na­der

De nya be­stäm­mel­ser­na fick Vik­sjö­bon Rolf Bran­der att re­a­ge­ra.

– Jag har be­hov­stöm­ning, men nu kom­mer av­fal­let häm­tas som of­tast varan­nan vec­ka, va­re sig man vill el­ler in­te. Det går in­te när det gäl­ler matav­fall, det kom­mer luk­ta fan ef­ter en vec­ka, sä­ger han.

● Nya reg­ler

Sam­ti­digt, me­nar Rolf Bran­der, kom­mer han be­hö­va be­ta­la över det dubb­la för sin sop­hämt­ning mot vad han ti­di­ga­re be­ta­lat.

– Det är to­talt ga­let.

De nya be­stäm­mel­ser­na be­ror på att ett nytt av­tal med en ent­re­pre­nör har upp­hand­lats, och att Jär­fäl­la kom­mun en­ligt av­fallsla­gen nu mås­te er­bju­da samt­li­ga med­bor­ga­re möj­lig­het att sam­la in matav­fall.

● Om­kost­na­der

Det in­ne­bär stör­re om­kost­na­der, me­nar Marcus Gry (M), ord­fö­ran­de i tek­nis­ka nämn­den i Jär­fäl­la.

– De som sor­te­rar ut matav­fall har ti­di­ga­re haft ra­batt på hämt­nings­kost­na­den. Den tas bort när det nu blir ob­li­ga­to­riskt, så det är de hus­hål­len som ser den störs­ta pri­sök­ning­en, sä­ger han.

● Fär­re tu­rer för sop­bi­len Den nya in­ter­vall­stöm­ning­en in­förs för att sop­bi­lar­na ska åka fär­re rut­ter och mins­ka ut­släpp och kost­na­der för hämt­ning­en.

– Ha­de vi haft kvar be­hov­stöm­ning­en ha­de de nya reg­ler­na för hur av­fall ska han­te­ras gjort att det ha­de bli­vit än­nu dy­ra­re för folk. Det var en tra­de off mel­lan kost­nad och oan­ge­lä­gen­het, sä­ger Marcus Gry.

De nya reg­ler­na kom­mer bör­ja gäl­la för en- och två­bo­stads­hus 1 ok­to­ber i år och för fler­bo­stads­hus 2021.

Det kom­mer luk­ta fan ef­ter en vec­ka.

FO­TO: MOSTPHOTOS FO­TO: MOSTPHOTOS

PRISHÖJNIN­G. Nya reg­ler för hur hus­hålls­so­por ska han­te­ras har lett till öka­de kost­na­der för hämt­ning. OB­LI­GA­TO­RISKT. Nu­mer finns det krav på al­la hus­håll att sor­te­ra ut sitt matav­fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.