Po­li­sen var­nar för fals­ka kon­trol­lan­ter

JärfällaDirekt - - NYHETER · JÄRFÄLLA -

Un­der vå­ren och in­led­ning­en av som­ma­ren har många or­ter i lan­det drab­bats av be­dra­ga­re som kom­mer hem till äld­re per­so­ner med fö­re­vänd­ning­en att de ska kon­trol­le­ra brand­var­na­ren.

Väl in­ne i bo­sta­den han­te­ras brand­var­na­ren och brottsoff­ret ska se­dan be­ta­la för kon­trol­len el­ler för en ny brand­var­na­re. Be­tal­ning­en ska ske med kort på plats och ko­den lu­ras av brottsoff­ret. Se­dan stjäls kor­tet och sto­ra ut­tag kan gö­ras, även vär­desa­ker har i vis­sa fall för­svun­nit från bo­sta­den.

Po­li­sen tror att be­dra­gar­na flyt­tar runt och att fler äld­re kom­mer att drab­bas och upp­ma­nar nu till för­sik­tig­het in­nan man släp­per in okän­da per­so­ner i bo­sta­den. Om man bor i en hy­reslä­gen­het är det fas­tig­hets­ä­ga­rens an­svar att det finns brand­var­na­re i bo­sta­den. Om man in­te kän­ner till att det ska ut­fö­ras nå­gon kon­troll av brand­var­na­re så kon­tak­ta hy­res­vär­den och kon­trol­le­ra om de har kon­trol­ler i om­rå­det.

Om man bor i bo­stads­rätt el­ler vil­la/rad­hus är det den bo­en­des eget an­svar att se till att det finns en brand­var­na­re. Om man själv in­te har ta­git ini­ti­a­tiv till en kon­troll av ut­rust­ning­en så upp­ma­nar po­li­sen bo­en­de att in­te släp­pa in per­so­ner som ovän­tat kom­mer till bo­sta­den. Be en an­hö­rig el­ler vän om hjälp att kon­trol­le­ra brand­var­na­ren. Många gång­er krävs ba­ra ett bat­te­ri­byte.

. VAR­NING. Po­li­sen var­nar för fals­ka kon­trol­lan­ter av brand­var­na­re. Fram­för allt äld­re har drab­bats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.