Bo­käls­ka­re ska träf­fas di­gi­talt

JärfällaDirekt - - NYHETER · JÄRFÄLLA - El­la Sö­der­berg

Vill du dis­ku­te­ra och ana­ly­se­ra böcker men sam­ti­digt hål­la av­stånd? Un­der hös­ten an­ord­nas fy­ra bok­cirk­lar di­gi­talt, och det en­da som be­hövs är en bra in­ter­netupp­kopp­ling.

Van­ligt­vis bru­kar bib­li­o­te­ka­ri­en Lin­néa Forslund hål­la i bok­cirk­lar på Her­resta bib­li­o­tek. Men som så myc­ket an­nat har om­stän­dig­he­ter­na för­änd­rats ef­ter att co­ro­na­vi­ru­set gjort sitt in­tåg.

Men bok­cir­kel har det va­rit och bok­cir­kel ska det va­ra, så med start i augusti an­ord­nas där­för träf­far­na di­gi­talt.

– Vi pra­tar om hur man upp­le­ver boken, vil­ka tan­kar man fick när man läs­te den. Vi und­vi­ker att gå in på vad som var bra och då­ligt, utan går in mer på vil­ket te­ma som lyfts fram och hur det kan kopp­las till sam­ti­den, be­rät­tar Lin­néa Forslund.

Ge­nom att del­ta via länk går det att dis­ku­te­ra den ak­tu­el­la boken via an­ting­en da­tor, surf­plat­ta el­ler mo­bi­len, utan att fy­siskt va­ra på plats. Vid den förs­ta träf­fen den 24 augusti är det Elin Wäg­ners bok ”Penn­skaf­tet” som ska tol­kas. Men Lin­néa Forslund sä­ger att det in­te är nå­got krav på att ha hun­nit lä­sa den, man kan va­ra med och ba­ra lyss­na på vad de and­ra har att sä­ga.

Böc­ker­na finns di­gi­talt

In­för bok­cir­keln väljs all­tid en bok som finns att lä­sa el­ler lyss­na på di­gi­talt, just för att öka till­gäng­lig­he­ten för al­la.

Ef­ter var­je bok­cir­kel­träff får del­ta­gar­na själ­va öns­ka vil­ken bok som ska lä­sas till näs­ta gång. Vill man ba­ra va­ra med vid ett en­sta­ka till­fäl­le går det­ta ock­så bra.

– Lät­tast är att hål­la koll på Jär­fäl­la bib­li­o­teks egen Fa­ce­book­si­da, sä­ger Lin­néa Forslund.

Vi pra­tar om hur man upp­le­ver boken, vil­ka tan­kar man fick när man läs­te den.

FO­TO: MOSTPHOTOS

DI­GI­TALT. Jär­fäl­la bib­li­o­teks bok­cirk­lar blir di­gi­ta­la un­der hös­ten. (Gen­re­bild)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.