Vi­et­nam

Kalla kriget - - Innehåll -

FORDONEN, VAP­NEN, STRI­DER­NA OCH HJÄLTARNA I DET IKO­NIS­KA KRI­GET.

Det and­ra in­do­ki­ne­sis­ka kri­get, som är mer känt som Vi­et­nam­kri­get, påverkade mil­jo­ner män­ni­skors liv och he­la ge­ne­ra­tio­ner på bå­da si­dor av kon­flik­ten. Många för­änd­ra­des för all­tid av de blo­di­ga sce­ner som ut­spe­la­des i kri­get. Vi­et­nams djung­el, him­mel och flo­der blev det sista sto­ra slag­fäl­tet i kam­pen mot det glo­ba­la ho­tet kom­mu­nis­men. Kri­get ut­spe­la­des mel­lan värl­dens störs­ta mi­litär­makt och ex­tremt ef­fek­ti­va ge­ril­la­sol­da­ter. Man an­vän­de någ­ra av de hit­tills mest död­li­ga vap­nen och topp­mo­dern ut­rust­ning. Kri­get bjöd ock­så på någ­ra av de mest otro­li­ga upp­vis­ning­ar­na av mänsk­ligt mod i vår histo­ria. Vi tar en när­ma­re titt på hur de ame­ri­kans­ka trup­per­nas of­fen­siv bör­ja­de, och går ige­nom de vik­ti­gas­te fordonen, stri­der­na och hjältarna i det­ta blo­di­ga krig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.