Kreml från in­si­dan

Kalla kriget - - Innehåll -

MOSKVAS HJÄR­TA, LAN­DETS CENT­RUM.

Un­der fle­ra år­tion­den var det som på­gick bakom Krem­ls im­po­ne­ran­de väg­gar ett myste­ri­um för dem på ut­si­dan. Det var ti­di­ga­re de rys­ka tsa­rer­nas Mosk­vare­si­dens, men ef­ter ok­to­ber­re­vo­lu­tio­nen 1917 blev det den sov­je­tis­ka re­ge­ring­ens nya central­hög­kvar­ter.

Lenin ha­de si­na per­son­li­ga kvar­ter här och fick se­na­re eg­na rum och kon­tor. Han var fast besluten att för­stö­ra al­la be­vis på tsarregimen, och han rev många av pa­lat­sen och sta­ty­er­na i Kreml för att gö­ra plats för nya. Ka­te­dra­ler an­sågs vär­de­lö­sa, ef­tersom Sov­je­tu­ni­o­nen var den förs­ta mo­der­na sta­ten med ut­plå­nan­det av re­li­gi­on som ide­o­lo­giskt mål.

Ef­ter kom­mu­nis­mens fall blev Kreml plat­sen för den rys­ka re­ge­ring­en och dess pre­si­dent, och den be­söks nu av över en mil­jon ny­fik­na tu­ris­ter var­je år.

LENIN VAR FAST BESLUTEN ATT FÖR­STÖ­RA AL­LA BE­VIS

PÅ TSARREGIMEN.

SENATEN

Ef­ter att hu­vud­sta­den flyt­tats till Moskva blev det här plat­sen för den sov­je­tis­ka re­ge­ring­en. Vla­di­mir Lenin ha­de sitt kon­tor och sin pri­va­ta vå­ning på tred­je vå­ning­en.

STO­RA KREMLPALATSET

Fram till re­vo­lu­tio­nen var det här tsa­rens Mosk­vare­si­dens. Det var plat­sen för en av de vik­ti­gas­te gång­ar­na i rysk histo­ria: den rö­da trap­pan. Un­der 1930-ta­let för­stör­de Sta­lin den för att ge plats åt den nå­got mind­re im­po­ne­ran­de Kreml-mat­sa­len.

SPASSKAJATORNET

1935 er­sat­tes den två­höv­da­de ör­nen högst upp på tor­net, som sym­bo­li­se­rat det rys­ka im­pe­ri­et, med en röd stjär­na – kom­mu­nis­mens sym­bol.

IVAN DEN STORES KLOCKTORN

Kloc­kor­na i det här tor­net var all­tid de förs­ta att ringa men när kom­mu­nistre­gi­men tog över blev of­fent­li­ga ut­tryck för re­li­gi­on för­bjud­na. Kloc­kor­na ring­de in­te igen för­rän 1992.

KREMLMUREN

Den del av mu­ren som vet­ter mot Rö­da tor­get är vi­loplats för 240 bol­sje­vi­ker som föll of­fer i ok­to­ber­re­vo­lu­tio­nen. Se­na­re skul­le även Sta­lin be­gra­vas här. Lenin lig­ger i det an­grän­san­de Le­nin­mau­so­le­et.

HEMLIG TUNNELBANELINJE

Un­der många år cir­ku­le­ra­de ryk­ten om en hemlig tunnelbanelinje, kal­lad ”Metro-2”, som skul­le gå un­der Kreml. En­ligt upp­gift går den så långt som ut på lands­byg­den, för att i nöd­lä­ge fun­ge­ra som rym­nings­väg åt stats­tjäns­te­män­nen.

KREM­LS KONGRESSPALATS Det bygg­des på 1960-ta­let för kom­mu­nist­par­ti­ets mö­ten, men nu är pa­lat­set mest känt för si­na pop­kon­ser­ter. EN­TRÉN Den sov­je­tis­ka re­ge­ring­ens re­si­dens var strängt för­bju­det om­rå­de för all­män­he­ten fram till 1955 när Chrusjtjov...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.