CIA:s spi­onut­rust­ning

Kalla kriget - - Innehåll -

HEMLIG RADIOMOTTAGARE 50-ta­let

Det var in­te bara möj­ligt att döl­ja pyt­tesmå radiomottagare in­u­ti den i öv­rigt nor­ma­la pi­pan, men den re­sul­te­ran­de in­spel­ning­en kun­de spe­las upp ge­nom att man höll den mot kä­ken. Lju­det led­des till hör­sel­gång­en via käk­be­net.

MAGDÖDANDE HANDDRIVEN LJUDBORR

50- och 60-ta­let

Agen­ter­na an­vän­de den här ut­rust­ning­en för att bor­ra hål i väg­gar för att göm­ma ljud­ut­rust­ning och ploc­ka upp oför­sik­ti­ga visk­ning­ar. För att hål­la bor­ren stadig tryck­te CIA-agen­ter­na ma­gen mot ut­rust­ning­en in­nan de vred på hand­ta­get.

MIKROPUNKTKAMERA

40-till 80-ta­let

UN­DER KAL­LA KRI­GETS GÅNG BLEV SMAR­TA PRYLAR SY­NO­NYMT MED SPI­O­NER. HÄR ÄR NÅG­RA AV CIA:S MEST ANVÄNDBARA OCH OVANLIGA AP­PA­RA­TER.

Un­der kal­la kri­get kun­de agen­ter­na an­vän­da den här ka­me­ran för att ta bil­der av sto­ra do­ku­ment och lag­ra si­dor­na på film som in­te tog mer plats än en punkt i en me­ning. Do­ku­men­ten kun­de se­dan bäd­das in i tex­ten i ett brev och lä­sas av med en sär­skild av­lä­sa­re.

KROPPSNÄRA ÖVERVAKNINGSUTRUSTNING

40-ta­let fram till idag

Det är vik­tigt för un­der­rät­tel­se­a­gen­ter att smäl­ta in när de be­fin­ner sig i fi­en­de­mil­jö ut­om­lands. Då är det bra att ta hjälp av någ­ra få dol­da till sy­nes var­dag­li­ga prylar, som en mi­ni­ka­me­ra i en knapp el­ler brosch.

SEISMISK UT­RUST­NING

FÖR SPÅRNING AV IN­KRÄK­TA­RE 50- till 80-ta­let

De här de­tek­to­rer­na pro­du­ce­ra­des för CIA:s agen­ter un­der kal­la kri­get. De smäl­te in i om­giv­ning­ar­na och kun­de än­då spå­ra rö­rel­ser på upp till 300 me­ters av­stånd.

2006 an­kla­ga­des brit­ter­na av rys­sar­na för att göm­ma ut­rust­ning i en falsk sten som läm­nats på en ga­ta i Moskva.

FILMMANUS 1980

Mind­re av ut­rust­ning och mer av ett smart trick.

Det här film­ma­nu­set var vik­tigt för att räd­da sex ame­ri­ka­ner som fanns på den ka­na­den­sis­ka am­bas­sa­den ef­ter en an­ti­a­me­ri­kansk be­läg­ring vid den ame­ri­kans­ka am­bas­sa­den i Te­he­ran.

CIA ska­pa­de en falsk Hol­ly­wood­stu­dio och tog fram ett på­hit­tat ma­nus till en sci-fi-film kal­lad Ar­go, som kräv­de film­ning på plats i Iran. ”Film­tea­met” ut­rus­ta­de de sex ame­ri­ka­ner­na med fals­ka do­ku­ment och lyc­ka­des oupp­täckt fly­ga hem dem.

IHÅLIG SILVERDOLLAR 50-ta­let

Att kun­na göm­ma små med­de­lan­den el­ler fil­mer och skic­ka dem ut­an att bli upp­täckt har all­tid va­rit klu­rigt, men vem skul­le tän­ka på att tit­ta in­u­ti en till sy­nes äk­ta silverdollar, sär­skilt när den är blan­dad med and­ra mynt?

INSEKTOTHOPTER I FORM AV TROLLSLÄNDA 70-ta­let

Den ser kanske kons­tig ut, men CIA:s obe­man­na­de mikro­red­skap ut­veck­la­des un­der 1970-ta­let och ha­de in­te bara en troll­slän­das stor­lek, de var ska­pa­de för att lik­na en ock­så. Fi­en­den kun­de kanske te­o­re­tiskt sett slå bort dem, men de kun­de in­te ana de­ras dol­da hem­lig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.