OS I MOSKVA

19 JULI 1980–3 AUGUSTI 1980, MOSKVA

Kalla kriget - - Nyckelhändelser -

Sport om­gär­das of­ta av po­li­tik och OS är ing­et un­dan­tag. Moskva fick OS 1980, men den sov­je­tis­ka in­va­sio­nen av Af­gha­nis­tan re­sul­te­ra­de i den störs­ta boj­kot­ten i den olym­pis­ka histo­ri­en. To­talt be­slu­ta­de sig 66 kva­li­fi­ce­ra­de län­der för att in­te del­ta (även om det är möj­ligt att vis­sa drog sig ur av and­ra an­led­ning­ar). Bland de län­der som väg­ra­de del­ta fanns USA, Ka­na­da och Väst­tyskland, även om väst­län­der som Stor­bri­tan­ni­en, Frank­ri­ke, Ita­li­en och Sve­ri­ge val­de att del­ta. Län­der­na i öst­bloc­ket häm­na­des 1984 ge­nom att boj­kot­ta OS i Los Ang­e­les. Det be­lys­te i högs­ta grad den star­ka splitt­ring­en un­der kal­la kri­get.

AV­TA­LET OM AVSKAFFANDET AV ME­DEL- OCH KORTDISTANSROBOTAR STOP­PAR LANDBASERADE BAL­LIS­TIS­KA ROBOTAR OCH KRYSSNINGSROBOTAR MED EN RÄCK­VIDD PÅ 500 TILL 5 500 KILO­ME­TER 8 DE­CEM­BER 1987, WASHING­TON D.C.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.