EFTERLYSTA

Kalla kriget - - Ursprung -

Tre högt upp­sat­ta äm­bets­män som fanns på Stal­ins lis­ta.

LEV TROTSKIJ

Po­si­tion: Le­da­re för Fjär­de in­ter­na­tio­na­len.

Brott: Stark mot­stån­da­re till Sta­lin som le­da­re över Sov­je­tu­ni­o­nen. Öde: Avrät­tad på Stal­ins or­der den 21 augusti 1940.

NIKO­LAJ JEZJOV

Po­si­tion: Chef över NKVD.

Brott: Stöld av stat­li­ga me­del, ho­mo­sex­u­a­li­tet, sam­ar­be­te med tys­ka spi­o­ner.

Öde: Ar­re­ste­rad och skju­ten den 4 feb­ru­a­ri 1940.

NIKO­LAJ BUCHARIN

Po­si­tion: Ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re över Ko­min­terns ex­e­ku­ti­va kom­mit­té. Brott: För­rä­dis­ka kon­spi­ra­tio­ner för att stör­ta sta­ten.

Öde: Ar­re­ste­rad och avrät­tad den 15 mars 1938.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.