AND­RA VÄRLDS­KRI­GET

Un­der and­ra världs­kri­gets blod­bad al­li­e­ra­de Sta­lin sitt land med det ”de­ka­den­ta” väst för att kros­sa Hit­lers na­zis­ter.

Kalla kriget - - Ursprung -

Un­der den se­na­re de­len av 1930-ta­let stod Sta­lin ut­an sär­skilt många in­ter­na­tio­nel­la vän­ner på grund av sin ex­tre­ma po­li­tik. Ef­ter att för­sö­ken att un­der­teck­na en an­ti­tysk mi­li­tä­ral­li­ans med Stor­bri­tan­ni­en och Frank­ri­ke miss­lyc­kats var han tvung­en att al­li­e­ra sig med det land han ald­rig trott han skul­le al­li­e­ra sig med – Na­zi­tyskland. Sov­je­tu­ni­o­nen ingick en ic­ke-an­grepps­pakt den 23 augusti 1939. Det var pre­cis vad Hit­ler be­höv­de för att slip­pa ris­ke­ra ett två­fronts­krig och åt­ta da­gar se­na­re in­va­de­ra­de Tyskland

Polen och värl­den kas­ta­des in i krig.

Även om det var up­pen­bart för Sta­lin att pak­tens en­da syf­te var att skju­ta upp en ound­vik­lig kon­flikt mel­lan de två mak­ter­na blev den sov­je­tis­ke le­da­ren choc­kad när Hit­ler in­va­de­ra­de Sov­je­tu­ni­o­nen 1941. Han ha­de ig­no­re­rat Chur­chills var­ning­ar, skju­tit tys­ka de­ser­tö­rer som var­nat ho­nom för det kom­man­de an­fal­let och till och med för­sett Tyskland med för­nö­den­he­ter fram till den da­gen. Sta­lin drog sig till­ba­ka till sin datja i tre da­gar, ig­no­re­ra­de al­la te­le­fon­sam­tal och väg­ra­de träf­fa nå­gon. Han stod in­för den bru­ta­la verk­lig­het hans eget age­ran­de lett till – en för­sva­gad mi­li­tär där hans eg­na ut­rens­ning­ar eli­mi­ne­rat 40 000 män, bland dem vik­ti­ga skick­li­ga råd­gi­va­re. Men när han åter träd­de fram var det som pre­cis den le­da­re Sov­je­tu­ni­o­nen be­höv­de. I kri­gets skug­ga var det bara ”man­nen av stål” som ha­de den styr­ka som kräv­des för att för­e­na fol­ket.

Och han fö­re­na­de dem. När Hit­lers ar­mé kör­de in i Sov­je­tu­ni­o­nen stred Stal­ins styr­kor för att hål­la dem till­ba­ka un­der fy­ra långa och blo­di­ga år. Of­fen­si­ver som sla­get om Staling­rad och sla­get om Kursk tes­ta­de den sov­je­tis­ke le­da­rens be­slut­sam­het när hans stä­der fär­ga­des rö­da av blo­det från mil­jon­tals sol­da­ter och ci­vi­la. Den slut­li­ga se­gern kom, men Stal­ins sik­te var nu in­ställt på att upp­nå sov­je­tisk do­mi­nans över Östoch Cen­tra­leu­ro­pa och snart skul­le ett an­norlun­da, kal­la­re krig in­le­das.

STA­LIN BE­ORD­RA­DE EN VETENSKAPSMAN ATT SKA­PA EN HYBRID MEL­LAN

MÄN­NI­SKA OCH APA. NÄR HAN MISSLYCKADES ARRESTERADES OCH AV­RÄT­TA­DES HAN.

Ic­ke-an­grepps­pak­ten kal­la­des Mo­lo­tov-Rib­bentrop-pak­ten, ef­ter den sov­je­tis­ke och na­zis­tis­ke mi­nistern med sam­ma namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.