LUFT­BRON UN­DER SVAR­TA FRE­DA­GEN

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

Att hål­la Väst­ber­lin fly­tan­de var en stor upp­gift för väst och allt höll näs­tan på att stör­ta sam­man en ödes­di­ger dag.

Att hål­la en halv stad på två mil­jo­ner po­ten­ti­ellt sväl­tan­de tys­ka med­bor­ga­re (en be­folk­ning som vux­it med de män, kvin­nor och barn som tving­ats över grän­sen från det sov­jet­kon­trol­le­ra­de Öst­tyskland) var ing­en lätt upp­gift, och väst var tvung­na att sam­ord­na en rad för­nö­den­hetsle­ve­ran­ser som mås­te på­gå dyg­net runt.

Sta­den kräv­de en dag­lig ma­tran­son på 646 ton mjöl och ve­te, 109 ton kött och fisk, 180 ton soc­ker, 5 ton mjölk, 64 ton fett, 180 ton po­ta­tis­pul­ver, 11 ton kaf­fe, 125 ton fling­or, 19 ton mjölk­pul­ver, 3 ton färsk jäst till bak­ning, 144 ton tor­ka­de grön­sa­ker, 38 ton salt och 10 ton ost. Sto­ra mäng­der kol och bräns­le be­höv­des dess­utom.

Det kräv­des to­talt 275 000 flyg­tu­rer för att un­der­hål­la för­sörj­nings­lin­jer­na och hål­la de­mo­kra­tin le­van­de i den tys­ka hu­vud­sta­den. Ope­ra­tio­nen ba­lan­se­ra­de he­la ti­den på en knivs­egg. Det störs­ta testet av luft­bro­kam­pan­jen in­träf­fa­de fre­da­gen den 13 augusti 1948 när regn­mol­nen var så tjoc­ka över Ber­lin att pi­lo­ter­na knappt kun­de se him­len fram­för sig. I störtreg­net kra­scha­de och ex­plo­de­ra­de ett C-54-frakt­plan, fyllt av för­nö­den­he­ter, och ett an­nat tap­pa­de si­na däck och kra­scha­de näs­tan när det för­sök­te und­vi­ka dem. Ett tred­je plan lyc­ka­des pre­cis und­kom­ma en ka­ta­strof när det miss­be­döm­de sin po­si­tion och lan­da­de på en halv­fär­dig land­nings­ba­na.

In­om någ­ra mi­nu­ter in­ne­bar den sto­ra om­sätt­ning­en på plan en hög risk för kol­li­sio­ner i luf­ten. Mark­kon­trol­len höll ome­del­bart kvar al­la plan som höll på att las­tas av på mar­ken och upp­ma­na­de dem som var på väg in att dra sig till­ba­ka så länge vä­der­för­hål­lan­de­na var som de var. Som tur var dog ing­en, men det var en vik­tig på­min­nel­se om hur snabbt en så­dan ope­ra­tion kun­de gå fel.

För­u­tom på den ökän­da svar­ta fre­da­gen fun­ge­ra­de luft­bron till Ber­lin smi­digt me­dan Sovjet fort­sat­te ge­nom­dri­va bloc­ka­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.