HAMSTRING AV KARNVAPEN

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

Start­skot­tet för kärn­va­pen­kapp­rust­ning­en av­fy­ra­des av USA un­der and­ra världs­kri­get när de ge­nom­för­de si­na förs­ta lyc­ka­de kärn­va­pen­tes­ter i juli 1945 och en må­nad se­na­re följ­de upp med att släp­pa två atom­bom­ber över de ja­pans­ka stä­der­na Hi­ros­hi­ma och Na­ga­sa­ki. Ef­fek­ten av vap­nen var så för­ödan­de att det ny­bil­da­de FN dis­ku­te­ra­de de­ras fram­ti­da an­vänd­ning. Men sex må­na­der se­na­re un­der­sök­te USA ef­fek­ten av kärn­va­pen mot krigs­far­tyg me­dan Sovjet fort­sat­te med att ta fram eg­na atom­bom­ber ef­ter att ha hit­tat en stor urankäl­la i Ös­teu­ro­pa.

Sovjet spräng­de si­na förs­ta kärn­va­pen den 29 augusti 1949, till USA:s sto­ra för­vå­ning, men det var ut­veck­ling­en av vä­te­bom­ben som gjor­de att kapplöpningen trap­pa­des upp: USA de­to­ne­ra­de sin förs­ta 1952, följt av Sovjet året där­på. Fler tes­ter ge­nom­för­des un­der år­tion­det och USA in­tro­du­ce­ra­de B-52-bom­ber.

Bå­da si­dor för­sök­te sam­la ihop eld­kraft. Rys­sar­na gick in för kvan­ti­tet me­dan USA tog fram fär­re mis­si­ler men av bätt­re kva­li­tet. In­ter­kon­ti­nen­ta­la bal­lis­tis­ka robotar sågs som nöd­vän­di­ga för att kun­na ge­nom­fö­ra lång­di­stan­san­fall och av­fy­ran­det av den rys­ka Sput­nik-sa­tel­li­ten öka­de räds­lan i USA för att Sovjet skul­le kun­na nå över he­la värl­den.

Kapprustningen hand­la­de dock li­ka myc­ket om av­skräc­kan­de ef­fek­ter. MAD-stra­te­gin (kärn­va­pen­av­skräck­ning) gjor­de att det in­te fanns nå­got tvi­vel om att ett an­fall skul­le le­da till värl­dens ut­plå­ning. Trots det öka­de Sovjet sitt ar­be­te un­der 1960-ta­let me­dan USA drog ner på det. Vid det la­get ha­de någ­ra far­li­ga hän­del­ser ägt rum, in­te minst Ku­bakri­sen 1962, där Sovjet ha­de för­sökt pla­ce­ra bal­lis­tis­ka robotar på ku­bansk mark.

Av­spän­ning­en på 1970-ta­let gjor­de att av­tal om att mins­ka kost­na­der­na för va­pen togs fram, men USA öka­de tak­ten un­der 1980-ta­let med tal om det så kal­la­de Star Wars-pro­gram­met som skul­le ska­pa la­ser­sy­stem ba­se­ra­de i rym­den och på jor­den. Ett ner­vöst Sovjet bör­ja­de dra sig till­ba­ka och vid de­cen­ni­ets slut, med Sov­je­tu­ni­o­nens fall, var kapprustningen över.

Bå­da si­dor för­sök­te till­ver­ka och lag­ra kärn­va­pen, vil­ket fick värl­den att hål­la an­dan.

Vik­tor Luky­a­nov, chef för Ka­pu­s­tin Jars kärn­va­pen­mu­se­um, vi­sar en bal­lis­tisk strids­spets an­vänd ef­ter 1956.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.