LIS­TA ÖVER MÅL

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

RAFAEL TRUJILLO

DOG: 30 maj 1961

USA stöt­ta­de Trujillo, dik­ta­torn som styrt Do­mi­ni­kans­ka re­pu­bli­ken i näs­tan 30 år. Men man var rädd för att han skul­le stör­tas och ett makt­va­ku­um upp­stå. Även om CIA in­te di­rekt dö­da­de ho­nom be­väp­na­de de kon­spi­ra­tö­rer som gjor­de det.

PATRICE LUMUMBA

DOG: 17 ja­nu­a­ri 1961

Av räds­la för att Kon­go skul­le gli­da in i kom­mu­nism bad CIA sta­tions­che­fen Lar­ry Dev­lin att för­gif­ta pre­miär­mi­nis­ter Lumumba. Han väg­ra­de. I stäl­let av­rät­ta­des Lumumba av stats­myn­dig­he­ter i ut­bry­tar­pro­vin­sen Ka­tanga ef­ter en kupp – tre da­gar in­nan den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten John F. Kennedy svors in.

Oav­sett om CIA var di­rekt in­blan­da­de i ett kom­man­de at­ten­tat el­ler in­te, var det en del per­so­ner de öns­ka­de dö­da.

SALVADOR ALLENDE

DOG: 11 sep­tem­ber 1973

CIA för­sök­te un­der fle­ra må­na­der att av­sät­ta Allende, Chi­les pre­si­dent som kom till mak­ten un­der 1970-ta­let. 1973, ef­ter att ha lagt runt 10 mil­jo­ner dol­lar på att ska­pa oro i lan­det, fanns det till­räck­ligt stöd för en kupp. Den 11 sep­tem­ber 1973 stor­ma­de Augusto Pi­nochets ar­mé pre­si­dent­pa­lat­set. Allende sägs ha skju­tit sig själv.

NGO DINH DIEM

DOG: 2 no­vem­ber 1963

USA stöt­ta­de Diem som syd­vi­et­na­me­sisk pre­si­dent med peng­ar och be­skydd, men Diem ha­de svårt att ena sitt folk mot kom­mu­nis­men. CIAa­gen­ten Lu­ci­en Co­ne­in be­ta­la­de syd­vi­et­na­me­sis­ka ge­ne­ra­ler för att ge­nom­fö­ra en kupp mot löf­te att USA in­te skul­le in­gri­pa. Ge­ne­ra­ler­na dö­da­de Diem.

CHE GU­E­VA­RA

DOG: 9 ok­to­ber 1967

CIA skic­ka­de två av si­na kubanska ve­te­ra­ner för att till­sam­mans med bo­li­vi­ans­ka ar­mén spå­ra upp kom­mu­nistre­vo­lu­tio­nä­ren Che Gu­e­va­ra. Han togs till fånga den 8 ok­to­ber 1967 och för­hör­des av CIA:s Fe­lix Rod­ri­gu­ez in­nan det bo­li­vi­ans­ka över­kom­man­dot be­ord­ra­de hans av­rätt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.