LI­VET PÅ DWIGHT D. EI­SENHO­WERS TID

Kalla kriget - - Ett Krig I Hjärta Och Själ -

TVÅ STATER TILL

1959 tog USA upp Alas­ka och Ha­waii i floc­ken ge­nom att gö­ra dem till den 49:e re­spek­ti­ve 50:e sta­ten i USA. Alas­ka väl­kom­na­des för ol­je­in­täk­ter­na de skul­le till­fö­ra lan­det och Ha­waii togs med på all­män­he­tens be­gä­ran. De skul­le bli de sista ame­ri­kans­ka ter­ri­to­ri­er­na att bli stater.

SIKTA MOT STJÄRNORNA

1957 var det lätt att tro att man lev­de i en sci­ence fic­tion-be­rät­tel­se. Rys­sar­na ha­de just av­fy­rat den förs­ta ar­ti­fi­ci­el­la sa­tel­li­ten nå­gon­sin in i jor­dens om­lopps­ba­na med Sput­nik. Rym­d­ål­der­s­tek­ni­ken in­led­de rymdkapplöpningen som av­slu­ta­des när USA lan­da­de en man på må­nen för förs­ta gång­en i histo­ri­en.

STAMPA-TAK­TEN-MU­SIK

Med ar­tis­ter som El­vis Pres­ley, Chuck Ber­ry och Litt­le Ri­chard ström­man­de ur hög­ta­lar­na skul­le ett helt nytt sound ta 50-ta­lets USA med storm. Myc­ket in­flu­e­rat av blues, jazz och go­spel skul­le rock ’n roll för­knip­pas med ton­årsupp­ror och in­spi­re­ra mu­si­ken vi lyss­nar på än idag.

BARBIE FÖDS

1959 lan­se­ra­de lek­saks­till­ver­ka­ren Mat­tel ett av värl­dens mest kän­da va­ru­mär­ken, Bar­bi­e­doc­kan. Barbie blev snabbt en mo­de­i­kon och har fängs­lat barn i mer än

50 år. Trots att det fun­nits många kon­tro­ver­ser kring hen­ne är va­ru­mär­ket fortfarande starkt runt om i värl­den.

TV-SERIERNA

Vi kan in­te tän­ka oss en värld ut­an sit­coms på tv, men på 1950-ta­let in­ne­bar de en re­vo­lu­tion. Pro­gram som Fat­her Knows Best, The Ad­ven­tu­res of Oz­zie and Har­ri­et och I Lo­ve Lu­cy fängs­la­de publik över he­la lan­det. I Lo­ve Lu­cy sän­des 1951–1957 och var en av de tv­se­ri­er som ha­de störst publik i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.