BRUCE CRANDALL

Han ge­nom­för­de över 900 strids­upp­drag un­der kri­get.

Kalla kriget - - Kriser & Konflikter -

Bruce Crandall var be­fäl över 1:a ka­val­le­ri­di­vi­sion A, 229:e at­tack­he­li­hop­ter­ba­tal­jo­nen, och var in­vol­ve­rad i någ­ra av kri­gets mest he­ro­is­ka ope­ra­tio­ner. Han ha­de trä­nats till att bå­de kun­na kö­ra luft­far­tyg med fas­ta ving­ar och he­li­kopt­rar. Un­der sla­get vid la Drang var han med och eva­ku­e­ra­de runt 70 ame­ri­kans­ka sol­da­ter samt för­såg de öv­ri­ga med am­mu­ni­tion. Ett an­nat stör­re upp­drag var Ope­ra­tion Masher, un­der vil­ket han lyc­ka­des stå emot hård be­skjut­ning och sam­ti­digt räd­da tolv ska­da­de sol­da­ter. Han fick många ut­mär­kel­ser, till ex­em­pel ”Avi­a­tion & Spa­ce

Wri­ters He­li­cop­ter He­ro­ism Award”, ”Vi­et­nam

Cross of Gal­lan­try” och ”Me­dal of Ho­nor for Va­lor”.

FÖDD: 17 FEB­RU­A­RI 1933

ÖVERS­TE AME­RI­KANS­KA AR­MÉN

Bruce Crandall fly­ger sin Hu­ey över la Drang-da­len ef­ter att ha läm­nat av sol­da­ter på mar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.