IA DRANG

Kalla kriget - - Kriser & Konflikter -

Stri­den var en be­kräf­tel­se på att kri­get in­te skul­le bli lätt­vun­net för USA.

Någ­ra av de blo­di­gas­te stri­der­na i vår histo­ria ut­käm­pa­des i Vi­et­nam. Sla­get vid Ia Drang var den förs­ta rik­ti­ga kon­fron­ta­tio­nen mel­lan nord­vi­et­na­me­ser­na och de ame­ri­kans­ka styr­kor­na. Den nord­vi­et­na­me­sis­ka ar­mén av­vek från Ho Chi Minh-le­den i ett för­sök att trap­pa upp kon­flik­ten och de bå­da si­dor­na stred i Chung Pong-ber­gen den 14 no­vem­ber 1965. 200 ame­ri­kans­ka och runt 1 000 nord­vi­et­na­me­sis­ka sol­da­ter dog.

AVVIKER FRÅN LE­DEN Vi­et Cong och de nord­vi­et­na­me­sis­ka styr­kor­na vand­rar sö­derut och avviker från Ho Chi Minhle­den för att mö­ta de ame­ri­kans­ka trup­per­na. LANDNINGSPLATS Den förs­ta ka­val­le­ri­di­vi­sio­nen är på plats. De ame­ri­kans­ka sol­da­ter­na ja­ga­de de...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.