470 i arvs­tvist om gruvä­ga­res ege­nom

Knasiga Historier - - Innehåll -

Ni­zam, el­ler härs­ka­ren, av Hy­de­ra­bad (en furst­lig stat i Indien) – Mir Os­man Ali Khan blev rik på gruv­drift i slu­tet av 1800-ta­let. Han var en ex­cent­risk man och spen­de­ra­de bland an­nat si­na peng­ar på en di­a­mant li­ka stor som ett struts­ägg värd 50 mil­jo­ner pund (cir­ka 576 mil­jo­ner kro­nor), för att an­vän­da den som en brev­press. Han ha­de dess­utom en 1,6 kilo­me­ter lång gar­de­rob full av si­den och fint mus­lin, samt ett un­der­jor­diskt valv med gam­la last­bi­lar fyll­da med guld­mynt och vär­de­ful­la ädel­ste­nar. Hans störs­ta last var dock det mot­sat­ta kö­net. En­ligt rap­por­ter ska han ha haft 86 äls­ka­rin­nor och minst 100 ut­om­äk­ten­skap­li­ga sö­ner. Vid hans död slogs 470 av hans ätt­ling­ar om 30 mil­jo­ner pund (cir­ka 345 mil­jo­ner kro­nor), som fanns kvar i ett bank­kon­to i London.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.