Mord­skott träf­fa­de sitt mål åra­tal se­na­re

Knasiga Historier - - Innehåll -

Hen­ry Zi­eg­land och hans flick­vän gjor­de slut 1893. Ef­ter att hans flick­vän be­gått själv­mord be­stäm­de sig hen­nes bror för att ta hämnd med pi­sto­len i han­den. Zi­eg­land kla­ra­de sig un­dan död­li­ga ska­dor, då ku­lan strök för­bi ho­nom och fast­na­de i trä­det bakom ho­nom. Med ti­den blev Zi­eg­land känd som den mest lyc­ko­sam­ma man­nen i lan­det, ef­tersom han lyc­kats und­vi­ka man­nen som för­sök­te mör­da ho­nom fle­ra gång­er.

Över 20 år pas­se­ra­de och Zi­eg­land bör­ja­de tän­ka på trä­det som träf­fats av ku­lan istäl­let för ho­nom. Han be­stäm­de sig för att det var dags att gö­ra sig av med den. Trä­det var tjockt och Zi­eg­land in­såg att han in­te kun­de så­ga ige­nom det på egen hand. Istäl­let om­ring­a­de han trä­det med ex­plo­si­va äm­nen och spräng­det det. Ef­ter att ha le­gat in­bäd­dat i 20 år flög ku­lan ut från trä­det. Olyck­ligt­vis träf­fa­de ku­lan som av­fy­rats 20 år ti­di­ga­re änt­li­gen sitt mål och dö­da­de Zi­eg­land ome­del­bart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.