Re­näs­sanskän­di­sar för­sök­te stjä­la flod

Knasiga Historier - - Innehåll -

Hur stjäl nå­gon en flod? Sva­ret: Det går in­te. Den dy­na­mis­ka du­on som be­stod av Le­o­nar­do da Vin­ci och Nic­co­lo Machi­a­vel­li gick hem med ingen­ting an­nat än rö­da kin­der och en drös med smuts ef­ter att de­ras djär­va för­sök att stjä­la flo­den Ar­no miss­lyc­ka­des. När Machi­a­vel­li var an­ställd hos den skam­li­ga Ce­sa­re Bor­gia över­ta­la­de han da Vin­ci att hjälp­te ho­nom med Ce­sa­res plan att av­le­da flo­den från sta­den Pi­sa, som var Flo­rens när­mas­te mi­li­tä­ra ri­val.

Om de ha­de lyc­kats ha­de det in­ne­bu­rit att Flo­rens ha­de bli­vit för­stärkt av in­kom­man­de sjö­han­del. Trots da Vin­cis bril­jan­ta plan att omdi­ri­ge­ra flo­den med dam­mar och konst­gjor­da in­lopp vi­sa­de sig kup­pen va­ra all­de­les för dyr och du­on miss­lyc­ka­des. Man mås­te be­und­ra de­ras djärv­het dock.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.