Man stal Eins­te­ins hjär­na

Knasiga Historier - - Innehåll -

När ge­ni­et Al­bert Eins­te­in dog, läm­na­de han väl­digt spe­ci­fi­ka in­struk­tio­ner för si­na kvar­le­vor: de skul­le kre­me­ras. Hans pla­ner var väl­digt ge­nom­tänk­ta, då han in­te vil­le att hans kropp skul­le stu­de­ras el­ler dyr­kas. Trots des­sa pla­ner, blev Eins­te­ins hjär­na plöts­ligt stu­len den 18:e april 1955.

Den togs av en pa­to­log vid namn

Tho­mas Har­vey och hjär­nen de­la­des upp och dis­tri­bu­e­ra­des bland and­ra pa­to­lo­ger för att stu­de­ras. Har­vey sök­te se­na­re i ef­ter­hand tillå­tel­se från Eins­te­ins son för att stu­de­ra fa­derns hjär­na, som han mot­vil­ligt fick lov till. Ef­ter år av stu­di­er kom de fram till att Eins­te­ins hjär­na var an­norlun­da jäm­fört med and­ra män som lev­de sam­ti­digt. De­lar av hjär­nan ha­de en hög­re an­del gli­al­cel­ler, som skyd­dar hjär­nans neu­ro­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.