Ka­pa­re svä­va­de ned till sä­ker­het

Knasiga Historier - - Innehåll -

Den san­na iden­ti­te­ten på ”DB Coo­per”, man­nen som stack från sitt eget rån via fall­skärm, är fort­fa­ran­de ett myste­ri­um. På helg­da­gen Thanks­giving år 1971 gick en man som iden­ti­fi­e­ra­de sig själv som ”Dan Coo­per” om­bord på Flight 305 till Se­att­le, med en en­kel bil­jett.

Den an­språks­lö­sa man­nen i den svar­ta ko­sty­men be­ställ­de en bour­bon, tän­de en ci­ga­rett och gav en an­teck­ning till en flyg­vär­din­na. På den stod det: ”Jag har en bomb i min port­följ. Jag kom­mer an­vän­da den om det be­hövs. Jag vill att du sit­ter bred­vid mig. Det här flyg­pla­net är ka­pat.”

Hans krav? Coo­per för­kla­ra­de att han vil­le ha 200 000 dol­lar (mot­sva­ran­de cir­ka 7,8 mil­jo­ner svens­ka kro­nor idag), fy­ra fall­skär­mar och en full­tan­kad bil som stod klar vid flyg­pla­nets an­komst. Flyg­vär­din­nan vi­da­re­be­fod­ra­de hans or­der till per­so­nal på mar­ken och flyg­pla­net cir­ku­le­ra­de över Washing­ton i två tim­mar me­dan che­fen över Nor­twest Ori­ent sam­ar­be­ta­de med lo­ka­la myn­dig­he­ter för att mö­ta Coo­pers krav.

När allt var på plats lan­da­de flyg­pla­net på en iso­le­rad del av McC­hord Air For­ce Ba­se. Peng­ar­na och fall­skär­mar­na byt­tes ut mot giss­lan. Se­dan lyf­te det ny­tan­ka­de flyg­pla­net mot him­len åter­i­gen. Coo­per in­stru­e­ra­de pi­lo­ter­na att fly­ga mot Mex­i­co Ci­ty med lång­sam­mast möj­li­ga luft­has­tig­het. Runt kloc­kan åt­ta på kväl­len öpp­na­de Coo­per flyg­pla­nets dörr, hop­pa­de ut från pla­net och svä­va­de ned mot fri­het med sin fall­skärm. Var­ken han el­ler peng­ar­na sågs nå­gon­sin igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.