Da Vin­ci upp­fann den förs­ta dy­kar­dräk­ten

Knasiga Historier - - Innehåll -

Det var år 1499 när da Vin­ci bod­de i Venedig, en stad känd för sitt nät­verk av vat­ten­drag, som han kom på ett sätt för män­ni­skor att an­das un­der vat­ten. Hans dy­kar­dräkt var gjord av svin­lä­der och ha­de rör kopp­la­de till en fly­tan­de tratt, som gjor­de att an­vän­dar­en kun­de an­das. Da Vin­ci var än­nu en gång långt fö­re sin tid och det skul­le drö­ja år­hund­ra­den in­nan hans dräkt skul­le stu­de­ras igen och vi­da­re­ut­veck­las, till det som idag kal­las dyk­ut­rust­ning. Ett an­nat av hans kon­cept an­vän­de en lä­der­på­se för att lag­ra luft un­der vat­ten för and­ning. Det­ta bil­da­de grun­den för vad som skul­le bli en ti­dig ver­sion av dykap­pa­ra­ten un­der ti­digt 1800-tal.

Da Vin­cis de­sign har tes­tats och vi­sat sig fun­ge­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.