Svängsa­long­er miss­lyc­ka­des att lug­na oro­li­ga ma­gar

Knasiga Historier - - Innehåll -

SS Bes­se­mer var ett ex­pe­ri­men­tellt vik­to­ri­anskt far­tyg som för­sök­te lö­sa det uråld­ri­ga pro­ble­met med pas­sa­ge­ra­re som blev sjö­sju­ka. Idéen var att hu­vud­sa­long­en skul­le för­bli sta­tio­när (ho­ri­son­tell) i för­hål­lan­de till far­ty­gets lut­ning, så pas­sa­ge­ra­re skul­le sko­nas från oro­li­ga ma­gar och il­lamå­en­de om­bord på far­ty­get.

Sa­long­en iso­le­ra­des ge­nom att an­vän­da en car­dansk upp­häng­ning från däck och hölls ho­ri­son­tell me­ka­niskt av en rad hyd­raul­cy­lind­rar som kon­trol­le­ra­des av en styr­man. För att hål­la sa­long­ens golv i 180 gra­der an­vän­de styr­man­nen helt en­kelt ett vat­ten­pass för att be­stäm­ma lut­ning­en och ju­ste­ra­de den se­dan vid be­hov. Det såg ut att va­ra en ge­ni­al lös­ning i te­o­rin, men blev i verk­lig­he­ten en to­tal flopp.

Även om upp­häng­nings­sy­ste­met fun­ge­ra­de re­sul­te­ra­de ju­ste­ring­ar­na av sa­long­ens lut­ning även i att cent­ru­met för gra­vi­ta­tio­nen skif­ta­de, nå­got som gjor­de far­ty­get nästin­till ostyr­bart och myc­ket oför­ut­säg­bart ute på ha­vet. Det­ta var två fak­to­rer som led­de till att det kra­scha­de in i Ca­lais Pi­er på sin förs­ta re­sa. Den då­li­ga pre­sta­tio­nen ute till havs, en ka­ta­stro­fal jung­fru­re­sa och enor­ma kost­na­der gjor­de att pro­jek­tet la­des ned. Far­ty­get de­mon­te­ra­des en­dast fy­ra år ef­ter sin förs­ta (och sista) kom­mer­si­el­la re­sa.

Upp­häng­ningSa­long­en häng­des upp från Bes­se­mers däck av en rad sväng­ba­ra stöd som kal­las för car­dans­ka upp­häng­ning­ar.Sa­longSa­long­en var 21 me­ter lång, 9,1 me­ter bred och 6,1 me­ter hög.Hyd­rau­likGol­vets po­si­tion ju­ste­ra­des av en rad hyd­raul­cy­lind­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.