Ar­ke­o­log för­stör­de res­ter från an­tik stad

Knasiga Historier - - Innehåll -

Hi­sto­ris­ka land­mär­ken som Gi­za­py­ra­mi­der­na och Sto­ne­henge har be­va­rats i tu­sen­tals år, men det finns många fler som för­störts och gått för­lo­ra­de för all­tid. En av de störs­ta för­lus­ter­na nå­gon­sin kan ha or­sa­kats av sam­ma ar­ke­o­lo­ger som ar­be­ta­de för att hit­ta dem. He­in­rich Sch­li­e­mann var fast be­slu­ten att han skul­le hit­ta den an­ti­ka sta­den Tro­ja. Un­der 1872 på­bör­ja­de han ut­gräv­ning­ar där han trod­de att Tro­ja var be­lä­get och gräv­de sig snabbt ge­nom de öv­re ni­vå­er­na, i tron om att den hi­sto­ris­ka sta­den låg på den lägs­ta ni­vån av de stap­la­de stä­der­na han upp­täck­te. Sch­li­e­mann an­vän­de oli­ka me­to­der och an­vän­de till och med dy­na­mit för att pla­na ut stads­mu­rar. Fak­tum är att ni­vån Sch­li­e­mann sök­te ha­de byggts fle­ra tu­sen år för ti­digt. Ar­bets­la­get plöj­de ige­nom och för­stör­de he­la den an­ti­ka sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.