30-se­kun­ders am­pu­ta­tions lä­ka­re

Knasiga Historier - - Innehåll -

Un­der 1800-ta­let fick lä­ka­ren Ro­bert Liston från London ryk­te som en ki­rurg som kun­de ge­nom­fö­ra en am­pu­te­ring på 30 se­kun­der el­ler mind­re. Med tan­ke på hur snabbt han kun­de ge­nom­fö­ra de fa­sans­ful­la ope­ra­tio­ner­na an­sågs han va­ra en av lan­dets bäs­ta ki­rur­ger, då det of­ta bi­drog till att mins­ka trau­mat för pa­ti­en­ten. Has­tig­he­ten in­ne­bar dock of­ta slarv.

I en nu ökänd hän­del­se ut­för­de Liston en be­nam­pu­ta­tion när han i all hast rå­ka­de skä­ra ge­nom pa­ti­en­tens te­stik­lar och skä­ra ige­nom en med­ar­be­ta­res hand in­nan han rå­ka­de hug­ga en åskå­da­re i ma­gen, varav samt­li­ga dog av si­na ska­dor vid ope­ra­tions­bor­det. Det sägs va­ra histo­ri­ens en­da ope­ra­tion med en död­lig­het på 300 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.