Liv­räd­dan­de lä­ke­me­del upp­täck­tes av miss­tag

Knasiga Historier - - Innehåll -

Ut­veck­ling­en av pe­ni­cil­lin är en fantastisk histo­ria om en oav­sikt­lig upp­täckt. Den skots­ka fors­ka­ren Alex­an­der Fle­ming ha­de ar­be­tat hårt i sitt la­bo­ra­to­ri­um un­der fle­ra må­na­der i sträck när han au­gusti 1928 be­stäm­de sig för att ta en må­nads se­mes­ter för att be­sö­ka sin fa­milj.

Han pac­ka­de snabbt ihop si­na sa­ker in­nan han läm­na­de London och läm­na­de sin ar­bets­plats i en gans­ka ka­o­tisk rö­ra. Bland den här rö­ran fanns ett an­tal pet­riskå­lar fyll­da med bak­te­ri­er­na sta­fy­lokoc­ker. Fle­ming ha­de ing­en aning om att des­sa pet­riskå­lar skul­le hjäl­pa ho­nom att re­vo­lu­tio­ne­ra den me­di­cins­ka värl­den med en stor upp­täckt.

När han åter­vän­de till London och sitt la­bo­ra­to­ri­um upp­täck­te Fle­ming att mö­gel ha­de vux­it på en av pet­riskå­lar­na och dö­dat al­la när­lig­gan­de sta­fy­lokoc­ker.

Ef­ter att ha stä­dat upp rö­ran för­sök­te Fle­ming att åter­ska­pa mög­let i en ren kul­tur. Han lyc­ka­des kort där­ef­ter och ef­ter att ha tes­tat kul­tu­ren på oli­ka bak­te­ri­er in­såg han att den fram­gångs­rikt för­stör­de fle­ra som or­sa­ka­de sjuk­do­mar. Ef­ter att ha in­sett sin upp­täckt pub­li­ce­ra­de Fle­ming si­na re­sul­tat och fö­re­gång­a­ren till da­gens an­ti­bi­o­ti­ka var så­le­des upp­fun­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.