Histo­ri­ens kna­si­gas­te hus­hålls­pro­duk­ter

Knasiga Historier - - Innehåll -

Kam­mar

Det an­tas att män­ni­skan har si­na ap­för­fä­der att tac­ka för hu­vud­löss, som be­ty­der att män­ni­skor käm­pat med des­sa blod­su­ga­re un­der hund­ra­tu­sen­tals år. En av de ti­di­gas­te kam­mar­na som hit­tats ver­kar ha an­vänts för det­ta syf­te och är från yng­re sten­ål­dern, ne­o­li­ti­kum. Lus­kam­ma­re har även hit­tats i egyp­tis­ka gra­var. Spar­ta­ner­na dä­re­mot kam­ma­de hå­ret som en del av en ri­tu­al in­nan stri­der, så det ver­ka­de tyd­li­gen va­ra li­ka vik­tigt att se bra ut som att se far­lig ut. Kam­mens histo­ria är gans­ka trass­lig, då den an­vänts bå­de för ce­re­mo­ni­el­la och prak­tis­ka än­da­mål ge­nom ti­der­na.

Vi­king­ar bar med sig kam­mar av horn och ben på havs­re­sor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.