Falsk lä­ka­re räd­da­de 13 liv

Knasiga Historier - - Innehåll -

För dem som träf­fa­de ho­nom ver­ka­de Fer­dinand Wal­do De­ma­ra ha im­pon­eran­de re­fe­ren­ser. Han låt­sa­des un­der oli­ka tid­punk­ter i sitt liv va­ra en ki­rurg, lä­ka­re, ma­rin of­fi­cer, as­si­ste­ran­de fäng­el­se­di­rek­tör, sjuk­hus­per­so­nal, ad­vo­kat, re­dak­tör och en can­cer­fors­ka­re. Han ha­de dess­utom an­knyt­ning­ar till Trap­pi­stor­den och Benedik­tinor­den. För att över­ty­ga i des­sa rol­ler ska­pa­de han en ny iden­ti­tet be­ro­en­de på vil­ken si­tu­a­tion han sat­te sig i och lå­na­de of­ta rik­ti­ga män­ni­skors per­son­lig­he­ter.

De­ma­ra för­fals­ka­de av­skrif­ter och do­ku­ment för att fram­gångs­rikt kun­na imi­te­ra and­ra, nå­got som gav ho­nom smek­nam­net ”the Gre­at Im­postor” (den sto­re be­dra­ga­ren). Han lyc­ka­des ut­mär­ka sig och und­vi­ka att bli på­kom­men i de fles­ta job­ben han fick och de som kän­de ho­nom kom­men­te­ra­de of­ta hans höga IQ och fo­to­gra­fis­ka min­ne.

Hans djär­vas­te be­drä­ge­ri skul­le även bli hans un­der­gång. Un­der Ko­re­a­kri­get imi­te­ra­de han den ka­na­den­sis­ka lä­ka­ren Jo­seph Cyr och un­der 1951 ar­be­ta­de han på ja­ga­ren Cayu­ga un­der fle­ra må­na­der. Han ut­för­de ope­ra­tio­ner på sol­da­ter med hjälp av en me­di­cinsk lär­o­bok och gick till och med så långt som att ta bort en ku­la från en mans bröst i en stor ope­ra­tion.

De­ma­ra räd­da­de 13 liv och hyl­la­des som en hjäl­te, men ef­ter­föl­jan­de upp­märk­sam­het i pres­sen av­slö­ja­de ho­nom som en be­dra­ga­re. Hans histo­ria var så otro­lig att han själv skul­le kom­ma att imi­te­ras av skå­de­spe­la­ren To­ny Cur­tis i fil­men The Gre­at Im­postor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.