Hy­gi­en­va­nor som hotade häl­san

Knasiga Historier - - Innehåll -

En gång i ti­den be­trak­ta­des hems­ka me­to­der som häl­so­sam­ma, men idag skul­le ing­en vil­ja pro­va på des­sa. Nu­me­ra kan ve­ten­ska­pen be­vi­sa be­ty­del­sen av ren­lig­het och god per­son­lig hy­gi­en, men ti­di­ga­re sam­häl­len ha­de in­te en ble­kas­te aning om hur de skul­le hål­la sig fris­ka. Des­sa hems­ka ex­em­pel kom­mer gö­ra dig tack­sam för att du föd­des un­der mo­dern tid.

Urin­mun­skölj

Am­mo­ni­ak är en van­lig in­gre­di­ens i tvätt­me­del och finns även i urin. När ro­mar­na upp­täck­te dess ren­gö­ran­de egen­ska­per bör­ja­de de an­vän­da urin för att tvät­ta si­na klä­der. De trod­de ock­så att dess fläc­kav­lägs­nan­de kraf­ter kun­de ren­gö­ra och ble­ka tän­der, så de an­vän­de det of­ta som mun­vat­ten.

Möss­ö­gon­bryn

Skön­hets­mo­de har va­ri­e­rat oer­hört ge­nom åren och un­der 1700-ta­let an­sågs det oattrak­tivt för kvin­nor att ha tjoc­ka ögon­bryn. De bör­ja­de där­för att nop­pa dem tun­na och må­la dem med höga bå­gar el­ler så ra­ka­de de av dem helt och er­sat­te dem med fals­ka ögon­bryn gjor­da av skinn från möss.

Rutt­na tän­der

Hu­set Tu­dor viss­te att soc­ker var dåligt för tän­der­na, men ef­tersom soc­ker var så dyrt och ett tec­ken på ri­ke­dom, bru­ka­de Tu­dor­kvin­nor­na av­sikt­ligt gö­ra si­na tän­der svar­ta för att få dem att se rutt­na ut.

To­a­let­ter i gar­de­ro­ben

I me­del­ti­da hus var to­a­let­ter i prin­cip en skål som täck­tes för med en trä­ski­va med ett hål i mit­ten. De för­va­ra­des van­ligt­vis i nå­got som kal­la­des för gar­de­ro­ber och män­ni­skor för­va­ra­de of­ta si­na klä­der där, ef­tersom luk­ten hjälp­te till att hål­la bor­ta ma­lar.

Hår­re­san­de be­hand­ling­ar

En van­lig be­hand­ling för skal­lig­het un­der 1600ta­let var att blan­da ka­li­um­klo­rid med av­fö­ring från hö­nor och gnug­ga in det i hår­bot­ten. En me­tod för att av­lägs­na hår var att gö­ra en bland­ning av ägg, vi­nä­ger och kattav­fö­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.