Pro­te­tis­ka lem­mar från det forn­ti­da Egyp­ten

Knasiga Historier - - Innehåll -

De forn­ti­da egyp­ti­er­na har fått äran för många upp­fin­ning­ar som an­vänds än idag, från ox­plo­gen till det skriv­na språ­ket.

De tros ock­så ha upp­fun­nit de förs­ta pro­te­tis­ka lem­mar­na. Det har hit­tats många konst­gjor­da kropps­de­lar un­der åren, som be­gravts vid si­dan om egyp­tis­ka mu­mi­er, bland an­nat föt­ter, nä­sor och pe­ni­sar.

I bör­jan trod­de fors­ka­re att des­sa en­bart ha­de ett sym­bo­liskt syf­te, för att för­säk­ra att de dö­da skul­le kun­na för­ö­ka sig, fly från fa­ror el­ler kän­na luk­ten av sö­ta vi­ner i ef­ter­li­vet. Un­der år 2000 hit­ta­des dock en konst­gjord tå i trä och lä­der, som kom­mer från mel­lan år 950 och 710 f.Kr. Ef­ter att ha pro­vat den på vo­lon­tä­rer vi­sa­de det sig att den fun­ge­ra­de. Upp­täck­ten de­mon­stre­rar hur sto­ra re­sur­ser den­na ci­vi­li­sa­tion ha­de och hur li­te de­sig­ner­na för­änd­rats un­der år­tion­de­na.

Pro­te­tis­ka tår gjor­des av trä och lä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.