Fack­för­e­ning­ar skyd­da­de gla­di­a­to­rers rät­tig­he­ter

Knasiga Historier - - Innehåll -

När du fö­re­stäl­ler dig en ro­mersk gla­di­a­tor, fö­re­stäl­ler du dig sä­kert en man som slogs för sitt liv var­je kväll och var tvung­en att mö­ta and­ra kri­ga­re och vil­da djur för publi­kens un­der­håll­ning. Även om sto­ra de­lar av det är sant, var des­sa slav­kri­ga­re mer än blod­törs­ti­ga mör­da­re och kom näs­tan att hö­ra till sin egen klass. Det var en klass som viss­te om sitt vär­de på slag­fäl­tet. Gla­di­a­to­rer bör­ja­de där­för att bil­da fack­föreningar el­ler ”col­le­gia” för att ska­pa en stör­re käns­la av ge­men­skap bland dem. Gla­di­a­to­rer kun­de till ex­em­pel själ­va väl­ja si­na le­da­re, dyr­ka si­na eg­na gu­dar (Rom var po­ly­te­is­tiskt fö­re kris­ten­do­men) och ut­fö­ra si­na eg­na be­grav­nings­ri­tu­a­ler när and­ra gla­di­a­to­rer dog.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.