Död­ligt fall­skärms­hopp från Eif­fel­tor­net

Knasiga Historier - - Innehåll -

Det olyck­li­ga fal­let med Franz Reichelt skrevs in i histo­ri­en som en läxa i hur en upp­fin­ning in­te bör tes­tas. Reichelts idé om att kon­stru­e­ra en ko­stym som skul­le tillå­ta bä­ra­ren att svä­va ge­nom luf­ten led­de ho­nom till att ex­pe­ri­men­te­ra med oli­ka ty­per av tyg för att ska­pa en fall­skärm. Han be­stäm­de sig för att tes­ta sin upp­fin­ning ge­nom att hop­pa från Eif­fel­tor­net för att be­vi­sa för värl­den att hans upp­fin­ning tryggt skul­le ta ned ho­nom till mar­ken.

Han bjöd in pres­sen för att del­ta, bland an­nat ett av värl­dens förs­ta film­team, som lyc­ka­des fånga vad som skul­le ske. När han hop­pa­de från tor­net trass­la­des ty­get in runt ho­nom och han föll hu­vud­stu­pa mot mar­ken.

Ny­hets­jour­na­lis­ter rap­por­te­ra­de se­na­re att fal­let re­sul­te­rat i att hans ben kros­sats, hans skal­le och rygg­rad bru­tits och att hans ögon va­rit vid­öpp­na av skräck. Hans över­tro ha­de lett till hans död.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.