Livs­far­ligt ma­gi­trick gick snett

Knasiga Historier - - Innehåll -

Det far­li­gas­te ma­gi­tric­ket ge­nom ti­der­na är att fånga en fly­gan­de ku­la och har or­sa­kat fler olyc­kor och döds­fall än nå­got an­nat.

En pi­stol lad­das med ett skott och av­fy­ras mot troll­kar­len, som ska fånga ku­lan med si­na hän­der el­ler tän­der. Det har skett många döds­fall un­der det­ta trick, men ett fall i syn­ner­het har bli­vit ökänt.

Chung Ling Soo var en ame­ri­kansk man som anam­ma­de ka­rak­tä­ren som en ki­ne­sisk troll­karl. Han gick ald­rig ur sin ka­rak­tär el­ler pra­ta­de eng­els­ka på sce­nen och gick till och med så långt som att an­vän­da en tolk un­der in­ter­vju­er. När han skul­le ut­fö­ra det far­li­ga tric­ket i London år 1918 ha­de vap­net in­te ren­gjorts or­dent­ligt och ku­lan träf­fa­de hans bröst.

För förs­ta gång­en nå­gon­sin gick Ling Soo ur sin ka­rak­tär och sa: ”Her­re­gud, dra för ri­dån. Nå­got har hänt”. Han dog näs­ta dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.