Cric­ket­tur­ne­ring döp­tes ef­ter la­gets as­ka

Knasiga Historier - - Innehåll -

Eng­lands cric­ket-för­flut­na är äro­fyllt och sträc­ker sig långt till­ba­ka i ti­den. Den förs­ta do­ku­men­te­ra­de mat­chen äg­de rum i Guild­ford un­der 1500ta­let och det var tack va­re det Brit­tis­ka im­pe­ri­et som spor­tens po­pu­la­ri­tet spreds över he­la värl­den.

Det dröj­de in­te länge för­rän in­ter­na­tio­nel­la lag bör­ja­de täv­la mot hem­ma­la­gen och Eng­land för­lo­ra­de sin förs­ta hem­ma­se­rie 1882, un­der den ni­on­de test­mat­chen mot Austra­li­en. En för­löj­li­gan­de döds­ar­ti­kel pub­li­ce­ra­des i The Spor­ting

Ti­mes, där det stod: ”Eng­elsk cric­ket har läm­nat oss i stor sorg och sak­nad, ef­ter dess bort­gång på Oval den 29:e au­gusti 1882. Bort­gång­en be­kla­gas av en stor krets sör­jan­de, av vän­ner och be­kan­ta. Vi­la i frid. Krop­pen kom­mer att kre­me­ras och as­kan tas till Austra­li­en.” Som ett re­sul­tat be­stäm­de sig där­för den eng­els­ka kap­te­nen Ivo Bligh för att dö­pa 1882– 1883 tur­ne­ring­en till ”Upp­dra­get att åter­vin­na as­kan”. Hans upp­drag blev fram­gångs­rikt när det au­stra­li­en­sis­ka la­get be­seg­ra­des i en privat match un­der jul 1882.

Sir Wil­li­am Clarks fru som var värd för spe­len, brän­de ett av slag­trä­na och la as­kan i en li­ten träur­na in­nan hon pre­sen­te­ra­de den för Bligh.

Pri­set 1883 var en ur­na som in­ne­höll ”as­kan” från den eng­els­ka cric­ke­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.