Kors­fäst­ning

Knasiga Historier - - Brott & straff -

600 f. Kr.

Trots att me­to­den bli­vit känd som ett döds­straff, främst ge­nom kors­fäs­tel­sen av Je­sus, är kors­fäst­ning en av de ti­di­gas­te do­ku­men­te­ra­de for­mer­na av tor­tyr. Det ut­veck­la­des av de forn­ti­da per­ser­na, se­leu­ci­der­na och kart­ha­gi­ni­er­na un­der det sjät­te år­hund­ra­det fö­re Kristus. Kors­fäst­ning gick ut på att pis­ka ett of­fer och tvinga dem att slä­pa ett stort trä­kors till plat­sen för de­ras straff, för att spi­kas upp på kor­set. Se­dan höj­des kor­set upp till en ver­ti­kal vin­kel till en höjd på upp till tre me­ter. Det­ta or­sa­ka­de in­ten­si­va och lång­a­ri­ga smär­tor hos off­ret, som kun­de le­da till dö­den ge­nom ut­matt­ning el­ler hjärt­svikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.