Kor­sett

Knasiga Historier - - Uppfinning­ar & upptäckter -

1300

Kor­set­ten är kanske det mest kän­da un­der­klä­des­plag­get och dess histo­ria sträc­ker sig till­ba­ka fle­ra år­tu­sen­den, men blev in­te det främs­ta in­om mo­de för­rän på 1600-ta­let. Ett liv­styc­ke med in­syd­da val­ben och me­tall­de­lar mani­pu­le­ra­de kvin­nors fi­gu­rer så de fick upp­lyf­ta bröst och sma­la mid­jor. Ju sma­la­re mid­jan var desto bätt­re och vis­sa söm­mers­kor an­såg 40 cen­ti­me­ter i mid­je­mått va­ra ide­alt. Det kräv­des un­ge­fär två års användning av kor­sett för att upp­nå det­ta. Kor­set­ter or­sa­ka­de sto­ra häl­so­pro­blem för an­vän­dar­na, bland an­nat ben­frak­tu­rer, ska­da­de or­gan och en be­nä­gen­het att svim­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.