Kor­set­ter

Knasiga Historier - - Uppfinning­ar & upptäckter -

Kor­set­ter var det far­li­ga mo­de­va­let un­der 1800-ta­let. De ha­de ett dåligt ryk­te re­dan på 1800-ta­let, med lä­ka­re som såg ned på dem och för­döm­de dem som un­der­klä­der. Un­der 1848 an­såg en lä­ka­re till och med att bä­ra en kor­sett var un­ge­fär som att be­gå själv­mord. För att upp­nå ti­dens så po­pu­lä­ra timglas­form knöt kvin­nor si­na kor­set­ter så tajt som möj­ligt. Det re­kom­men­de­ra­de mid­je­måt­tet var 45 cen­ti­me­ter.

Kvin­nor­na drab­ba­des of­ta av hu­vud­värk och and­nings­svå­rig­he­ter, och svim­ma­de när de bar si­na kor­set­ter. Det var dock ba­ra top­pen av is­ber­get. Det re­sul­te­ra­de även i en stor mängd rap­por­ter om brut­na rev­ben, för­skjut­na or­gan, de­for­me­ra­de bröst­kor­gar och till och med död.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.