Kon­struk­tör:

Kryss & Quiz - - ORDORMEN - Kristi­na Viklund

1. Vil­ken gam­mal grek var det som de­la­de in män­ni­skans tem­pe­ra­ment i fy­ra oli­ka ty­per? 2. Skå­de­spe­lan­de Lia? 3. No­vell av Franz Kaf­ka där hu­vud­per­so­nen för­vand­las till en in­sekt? 4. Vil­ken egyp­tisk fa­rao an­ses för att va­ra bygg­her­ren bakom klipp­temp­len vid Abu Sim­bel? 5. Vad he­ter Nor­ges störs­ta in­sjö? 6. Vad kal­las den rys­ka en­kla­ven mel­lan Li­tau­en och Po­len, som fö­re 2:a världs­kri­get var en del av det tys­ka Ost­preus­sen? 7. Vad he­ter den tys­ke för­fat­ta­ren Thomas Manns ro­man från 1947, som hand­lar om att säl­ja sin själ till djä­vu­len? 8. Fran­cis Ford Cop­po­las dot­ter är ock­så en be­gå­vad film­re­gis­sör, som bl.a. re­gis­se­rat den pris­be­lön­ta "Lost in Trans­la­tion". Vad he­ter hon i för­namn? 9. Vad he­ter hu­vud­sta­den på Ba­le­a­re­nas störs­ta ö? 10. Vad är värl­dens lön? 11. Vil­ken stad har ett namn som egent­li­gen be­ty­der "för­däm­ning i

flo­den Ams­tel"? 12. Ca­te som spe­la­de ti­tel­rol­len i "Eli­za­beth" (1998)? 13. Vad är tillå­tet i kär­lek och krig? 14. Vad kal­la­des Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger när han blev gu­ver­nör i

Ka­li­for­ni­en? 15. Pri­vat­te­a­ter som hål­ler till på Va­sa­ga­tan 19-21 i Stock­holm? 16. Vad he­ter na­dirs di­a­metralt mot­sat­ta punkt? 17. Bergs­be­sti­ga­re från Nya Ze­e­land som var den förs­te som nåd­de till

top­pen av Mount Eve­rest? 18. Var grun­da­de Wal­ter Gro­pi­us Bau­haus 1919? 19. Vil­ken ame­ri­kan var det som re­gis­se­ra­de fil­men "Gos­ford Park" som

ut­spe­lar sig på ett eng­elskt gods 1932? 20. Med vem var Has­se Ek­man gift 1953-1972? 21. Vil­ken re­li­gi­ons­stif­ta­res namn be­ty­der "den upp­lys­te"? 22. Vad he­ter bou­le­var­den som går genom Bran­den­bur­ger Tor i Ber­lin? 23. Sa­ga med två ela­ka styv­syst­rar? 24. Vil­ken mäk­tig Va­sa­borg kan man se i Ma­ri­e­fred? 25. Vad het­te Istan­bul in­nan nam­net änd­ra­des på 20-ta­let?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.